Από τον Απρίλιο η καταβολή ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Αττικής

Από τον Απρίλιο η καταβολή ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις, από την Περιφέρεια Αττικής

Από τον προσεχή Απρίλιο αναμένεται να ξεκινήσει τμηματικά, η καταβολή των χρηματικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

καταβολή ενισχύσεων

Όπως είναι γνωστό, στις 20 Ιανουαρίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης. Στο διάστημα που προηγήθηκε, επιτεύχθηκε

 • η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα (με διεύρυνση του αριθμού των πληττόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μέσα από την αύξηση του αριθμού των ΚΑ∆ που δικαιούντο να συμμετάσχουν)
 • η αύξηση του αρχικά διαθέσιμου προϋπολογισμού, που έφθασε τελικά στα 250 εκ. €
 • η μείωση του γραφειοκρατικού φορτίου των επιχειρήσεων (βεβαιώσεις πρωτοδικείωνκλπ)Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην υποβολή των προτάσεών τους ( μέσα από τη λειτουργία helpdesk, παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, χρήση διάφορων εργαλείων υποστήριξης).Υποβλήθηκαν 42.254 αιτήματα για χρηματοδότησηΥποβλήθηκαν συνολικά 42.254 αιτήματα από 38.500 πολύ μικρές και από 3.754 μικρές επιχειρήσεις, ενώ ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός αγγίζει το 1,2 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης, η βάση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις διαμορφώνεται περίπου στο 45 και για τις μικρές περίπου στο 60.

 

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω βάσεις δεν είναι οριστικές καθώς προκύπτουν με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις.

Στο προσεχές διάστημα, η ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και ο ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ θα προχωρήσουν σε αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, με σκοπό τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν, την επιβεβαίωση της βαθμολογίας και τον επαν-υπολογισμό της, όπου βρεθεί λάθος. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων ένταξης και απόρριψης με βάση τους εγκεκριμένους πίνακες κατάταξης που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας ως τον Μάιο του 2021, από τον Απρίλιο οι εκταμιεύσεις

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται εντατικά ώστε η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, με δεδομένο τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν.

Στόχος είναι οι αποφάσεις έγκρισης να εκδίδονται σε κύκλους και να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2021, ενώ οι σχετικές εκταμιεύσεις των χρημάτων θα μπορούν να εκτελούνται παράλληλα με εκκίνηση τον Απρίλιο του 2021.

∆ιαφάνεια και λογοδοσία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

Οι οριστικοί πίνακες και οι αποφάσεις ένταξης θα δημοσιευτούν στους διαδικτυακούς τόπους : της ΕΥ∆ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (www.pepattikis.gr ), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr ), της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων θα αποσταλεί ηλεκτρονικά επιστολή στο κάθε δικαιούχο, στη δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας, στην οποία θα περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη.

Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, θα ενημερωθούν επίσης ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, για τον λόγο απόρριψης καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους άσκησης ένστασης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Προδημοσίευση προγράμματος Κατασκευής Ε-Shop | ΕΣΠΑ 2020

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | ΕΣΠΑ 2020

«e-λιανικό»

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

 • να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
 • να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,
 • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,
 • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) και επόμενες] όπως αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)

 • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
 • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,
 • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

Εξαιρούνται:

 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Η παρούσα Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) για όλη την ελληνική επικράτεια.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η επιμέρους κατηγοριοποίηση της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης μεταξύ Υφιστάμενων και Νεοσύστατων επιχειρήσεων θα καθορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (ΕΚ 1407/2013 ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

 1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 1. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 2. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 3. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω :

  • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
  • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
  • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
  • Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση.

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εντάσσονται στην Δράση.

Στην συνέχεια, καταβάλλεται σε αυτές ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης δαπανών που υποβλήθηκαν, με ανώτατο όριο τα 5.000,00€.

Τέλος, διενεργείται πλήρης διοικητικός έλεγχος ορθότητας και υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου κάθε αίτησης για την οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διαδικασιών θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Για Περισσότερες πληροφορίες στείλτε email στο – restartbc@gmail.com η καλέστε στο +30 694 4461126

Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας

Ο ιός φεύγει ! Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας έρχεται?

Ο ιός φεύγει ! Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας έρχεται?

Προσωπική άποψη για την Ελληνική Οικονομία το 2021

Η χώρα μας μπορεί να ανακάμψει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια εφόσον απαλλαγούμε από τον ιό covid19 έως το  καλοκαίρι του 2021.

Αυτό που , κατά την γνώμη μας πρέπει να γίνει είναι ένα:  ‘Έμφαση στις μεταρρυθμίσεις:

Kαι οπωσδήποτε στους παρακάτω κλάδους που έχει δύναμη και προοπτική ο Λαός μας:

 • στον τουρισμό
 • στην βιομηχανία
 • στην αγροδιατροφή
 • στον πολιτισμό
 • στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση
 • στην μεταποίηση
 • στην έρευνα και την καινοτομία
 •  στις εξαγωγές
 •  στην έξυπνη γεωργία
 •  στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
 •  στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην εκπαίδευση των επιχειρηματιών κυρίως κια μετά των στελεχών των εταιριών του ιδιωτικού τομέα (επένδυση στη γνώση)

Με ποιόν τρόπο μπορεί να  γίνει αυτό, δηλαδή με  ποια χρηματοδοτικά εργαλεία?

Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας

 Παραθέτουμε τα βασικότερα:

 1. Συγχρηματοδότηση ιδιωτών και Δημοσίου τουλάχιστον κατά 50%,  για μικρά και μεγάλα έργα και εννοούμε περισσότερο τον συνδυασμό  επιδότησης και ιδίων κεφαλαίων και λιγότερο τον συνδυασμό δανείων και ιδίων κεφαλαίων.
 1. Απορρόφηση και αξιοποίηση των κεφαλαίων από το νέο ΕΣΠΑ 2021-20217 τα οποία φτάνουν στα 26,7 δις
 1. Αξιοποίηση των κεφαλαίων από το  Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία φτάνουν στα  32 δις με πλήρη απορρόφηση  Αυτό μπορεί να γίνει με  τα 16,4 δις που αφορούν επιδότηση των επιχειρήσεων, η οποία πρέπει να διοχετευθεί στην αγορά , στους παραπάνω τομείς.

Τα υπόλοιπα χρήματα είναι δάνεια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να  βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να απορροφήσουν τις επιδοτήσεις,   διότι  η μετά-covid εποχή θα χαρακτηριστεί από υστέρηση ιδίων κεφαλαίων και η ρευστότητα είναι ήδη το ζητούμενο.

 1. Ενίσχυση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) . Τα 21 δις που έχουν προϋπολογισθεί για την περίοδο 2021-2023 είναι λίγα. Η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων σε περιόδους ύφεσης, είναι το πλεονέκτημα μιας φιλελεύθερης κυβερνήσεως.

Όμως υπάρχει και μια παγίδα για την κυβέρνηση,  η οποία αφορά κυρίως στην ταχεία υλοποίηση των  ώριμων επενδυτικών σχεδίων από το ΠΔΕ, διότι αν δεν υπάρχουν στα συρτάρια ώριμα επενδυτικά σχέδια, τότε ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι,   ο χρόνος που μεσολαβεί από την λήψη της απόφασης για τη χρηματοδότηση ενός νέου έργου υποδομής μέχρι την εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων, να είναι πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις.

Το ΠΔΕ είναι ισχυρό όταν έχει γρήγορα αποτελέσματα που επιφέρουν αύξηση του ΑΕΠ και βραχυπρόθεσμο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην κοινωνία.

 1. Αύξηση του μεγέθους των Ελληνικών Επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κυρίως για την χρηματοδότηση των εξαγωγών.

Στο  θέμα αυτό (δεν “το χει” ο Λαός μας) και  η Ελληνική Οικονομία έχει “βαθιά μεσάνυχτα”.

Δηλαδή, είναι απαραίτητο να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις  και να ανέβουν, τουλάχιστον στην βαθμίδα “μεσαίες” και ένας αποτελεσματικός τρόπος είναι η  συγχώνευσή τους.

Αυτός ο τρόπος    ξεφεύγει από την Ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα η οποία στηρίζεται στον εγωισμό του μονοπρόσωπου  και πολύ μικρού επιχειρηματία, ο οποίος  έχει επενδύσει τις οικονομίες του χωρίς επιχειρηματικό σχέδιο και επιχειρεί για ένα απλό μεροκάματο και μόνο.

Μην κάνετε λάθος, δεν μας διαφεύγει ότι οι ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας, απλά θέλουμε να δυναμώσουν και να γίνουν εξωστρεφείς.

Μια απόδειξη γι’ αυτό είναι το click away, με την εφαρμογή του οποίου οι περισσότερες  επιχειρήσεις πιάστηκαν “αδιάβαστες” αφού  δεν είχαν δυναμική ιστοσελίδα , ούτε καν στατική.

Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη να “τρέξουν” προγράμματα εξωστρέφειας με ισχυρά κίνητρα για συγχώνευση  μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να μπορεί η νεοϊδρυθείσα μεγάλη εταιρία να συντονιστεί με την παγκόσμια ζήτηση,  η οποία μεταβάλλεται συνεχώς (αυτό είναι που “το χει” ο Λαός μας και δεν το αξιοποιεί όσο πρέπει, ενώ σήμερα είναι πλέον επιτακτικό να γίνει)

Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας

Προσοχή εδώ: 

 • Η χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης , κυρίως για τους πληγέντες από τον  covid, δεν είναι αναπτυξιακή επένδυση αλλά επειδή  έχει το χαρακτήρα ενίσχυσης για την  επιβίωση της επιχείρησης, δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στα ανωτέρω χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά να καλυφθεί μέσα από τα ειδικά ταμεία της ΕΕ και τον χαμηλό  δανεισμό της Ελληνικής οικονομίας.

Συμπέρασμα:

Οι δρόμοι που οδηγούν στην ανάκαμψη της οικονομίας με παράλληλη ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι πολλοί και είναι ταυτόχρονα Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί.

Τι χρειάζεται?

Πολιτική βούληση και επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης.

Το πρώτο αποδείχθηκε ότι υπάρχει με την σημερινή Ελληνική και Ευρωπαϊκή ηγεσία οι οποίες ελπίζουμε να ωθήσουν το δεύτερο που είναι ακόμα  σε νηπιακό στάδιο.

Εις υγείαν και δύναμη!

Καλή Χρονιά !!

Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΠΟ 5.000€ ΕΩΣ 50.000€

Δημοσιεύτηκε από την Περιφέρεια Αττικής νέο Πρόγραμμα Επιδότησης
(ΑΤΤ124) για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ενδεικτικά)*

 

Να δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής.

 • Να έχει κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχει επιλέξιμο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα και στον οποίο
 • Nα δραστηριοποιείται αδιαλείπτως από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
 • Κατά το 2019 να απασχόλησε λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Το άθροισμα συγκεκριμένων* εξόδων των κωδικών Ε3 /2019 να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
 • Να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 • Να μην ήταν προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματική την 31/12/2019 να έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματική την ημέρα υποβολής της πρότασης

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ *

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των
εξόδων της επιχείρησης που πραγματοποίησε το 2019 με ελάχιστη
επιχορήγηση τα 5.000,00€ και μέγιστη τα 50.000,00€.

Το ποσό επιχορήγησης προκύπτει από το άθροισμα:

Tων Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

Tου συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

Tου συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019

Tου συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που
απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων


Έναρξη: 23/10/2020 ώρα 13:00

Λήξη: 20/11/2020 ώρα 15:00
(Χωρίς σειρά προτεραιότητας)

Πρόγραμμα παρόμοιας επιδότησης έχουν εκδώσει και άλλες Περιφέρειες της χώρας.

* Αναλυτικά στην πρόσκληση .Πηγή https://www.pepattikis.gr, https://www.elanet.gr

προγράμματα

Τα 10+1 προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους

 

Τα 10+1 προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους

Συνέντευξη του υφυπουργού Οικονομίας κ. Αλέξη Χαρίτση στο Capital.gr

Για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, τα χρήματα που θα πέσουν στην οικονομία, το πακέτο Junker αλλά και για τον νέο Αναπτυξιακό φορέα, μιλά στην εφ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο Capital.gr ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Αλέξης Χαρίτσης.

Συνέντευξη στις Αλεξάνδρα Γκίτση, Δήμητρα Καδδά

“Για το 2016, στόχος μας είναι να κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία 6,75 δισ. συνολικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αυτό σημαίνει μια απορρόφηση της τάξης του 7% ως ελάχιστο (απόλυτα εφικτό) ετήσιο στόχο δαπανών.” Αυτό αναφέρει στην εφ’ όλη της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο Capital.gr, ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος μιλά για το πόσες και ποιες δράσεις πρόκειται να προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους, ποια είναι η στόχευση, το ύψος της χρηματοδότησης και ποιοι είναι οι τομείς – κλάδοι της εθνικής οικονομίας στις οποίους δίνεται προτεραιότητα.

Όπως λέει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει ο β’ κύκλος υποβολής προτάσεων για τις τέσσερις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ, ήδη έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων, ενώ έπεται η δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων και το πρόγραμμα για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους. Σύντομα θα δημοσιευτεί μια επιπλέον δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ στον άμεσο σχεδιασμό βρίσκεται η προκήρυξη ενός προγράμματος για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας, και ενός προγράμματος για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, ενώ θα ενισχυθούν συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Αναφέρει πως μέσα σε αντίξοες συνθήκες, η πορεία υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι την αντίστοιχη χρονική στιγμή της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Σημειώνει πως καθίσταται επιτακτική η ανάγκη μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων, ώστε να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία, αλλά και η αναζήτηση νέων πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Επίσης αποκαλύπτει πως θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή νομοσχέδιο για τη μετεξέλιξη και αναβάθμιση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε έναν εθνικό αναπτυξιακό φορέα. Εκτενή αναφορά κάνει στο πακέτο Junker και στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την EBRD.

Σχετικά με την αξιολόγηση των 46.987 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις τέσσερις δράσεις του κύκλου ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ, αυτή όπως λέει ο υφυπουργός θα ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο ενώ η χρηματοδότηση θα καταστεί δυνατό να ξεκινήσει μέσα στο 2016. Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση συνολικά, θα μπορέσουν να επιλεγούν γύρω στις 7.000 αιτήσεις, με καλύτερα ποσοστά στη δράση ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων, όπου σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές θα μπορέσουν να επιλεγούν σχεδόν όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν. Ο υφυπουργός αναφερόμενος στο πρόγραμμα για τους παιδικούς σταθμούς σημειώνει πως καλύπτει πλέον όλες τις οικογένειες με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αναφορικά με το προηγούμενο ΕΣΠΑ (2007 -2013) σημειώνει πως: “η αναγκαστική μεταφορά κάποιων έργων στη νέα προγραμματική περίοδο περιορίζει την ελευθερία μας για έναν έλλογο σχεδιασμό των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του νέου ΕΣΠΑ.” Ξεκαθαρίζει πάντως πως όλα τα έργα της περιόδου 2007-2013 που διαθέτουν ενεργές συμβάσεις και δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2015, υλοποιούνται με γοργούς ρυθμούς και χρηματοδοτούνται αδιάλειπτα από εθνικούς πόρους.

Ποιος είναι ο στόχος δαπανών του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το 2016; Είναι εφικτός με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία;

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αποτελέσει βασική πηγή χρηματοδότησης για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Από όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, έγινε μια μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια ανασχεδιασμού, προκειμένου το νέο ΕΣΠΑ να υπηρετήσει την κοινωνία και όχι πια τη δημιουργία και συντήρηση πελατειακών δικτύων, να υπηρετήσει το στόχο μιας δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης αντί για έργα αμφίβολης κοινωνικής και οικονομικής χρησιμότητας.

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, θα διοχετευτούν συνολικά στην οικονομία 20 δισ. ευρώ από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ (χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι πόροι των προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Η εξειδίκευση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, που είναι η προϋπόθεση για την ένταξη δράσεων, βρίσκεται σήμερα στο 57%. Σε αυτή τη βάση, οι προσκλήσεις δημοσιεύονται με γοργούς ρυθμούς. Ο καθόλα εφικτός στόχος είναι στα τέλη Σεπτεμβρίου οι προσκλήσεις να αντιστοιχούν στο 51% του συνολικού προγράμματος.

Για το 2016, στόχος μας είναι να κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία 6,75 δισ. συνολικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αυτό σημαίνει μια απορρόφηση της τάξης του 7% ως ελάχιστο (απόλυτα εφικτό) ετήσιο στόχο δαπανών.

Μέσα σε αντίξοες συνθήκες, η πορεία υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι την αντίστοιχη χρονική στιγμή της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, καθώς στο πρώτο εξάμηνο του τρίτου έτους (2009) η απορρόφηση ήταν μηδενική και στο τέλος του έτους στο 3,5%. Πριν το 2009 δεν είχαν υποβληθεί καθόλου αιτήσεις πληρωμής, ενώ στη νέα προγραμματική περίοδο υποβλήθηκαν αιτήσεις ήδη από το δεύτερο έτος (200 εκατ. ευρώ  τον Δεκέμβριο του 2015).

Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για το επόμενο διάστημα, δηλαδή έως το τέλος του έτους, για τις δράσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν. Τι προγράμματα – δράσεις αφορούν, τι ύψους είναι. Πόσοι εκτιμάτε ότι θα είναι οι ωφελημένοι και ποιο το αποτύπωμα στην οικονομία.

Καταρχήν, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει ο β’ κύκλος υποβολής προτάσεων για τις τέσσερις δράσεις. Η εμπειρία που θα έχει συγκεντρωθεί από την αξιολόγηση των προτάσεων του α’ κύκλου, θα αξιοποιηθεί για αλλαγές και εξειδικεύσεις στις νέες προσκλήσεις. Από εκεί και πέρα, έχει ήδη εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Έπεται η δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ, καθώς και το πρόγραμμα για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Σύντομα θα δημοσιευτεί μια επιπλέον δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Στον άμεσο σχεδιασμό μας βρίσκεται η προκήρυξη ενός προγράμματος προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και ενός προγράμματος προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν στην αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων. Ακόμη, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, θα ενισχυθούν συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Όλες οι δράσεις θα προκηρυχθούν μέσα στο 2016. Όλες δε εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, του πιο σημαντικού κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα. Δίνεται έμφαση σε τομείς προτεραιότητας, όπου η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα (νέες τεχνολογίες, αγροδιατροφή), σε δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στην ενίσχυση εκείνων που επλήγησαν από την κρίση και οφείλουν να πάρουν την υπόθεση της ανάπτυξης στα χέρια τους. Για πρώτη φορά, τα προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ απευθύνονται και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Στις τέσσερις δράσεις του κύκλου ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ υποβλήθηκαν 46.987 αιτήσεις, ενώ λόγω της ανταπόκρισης που υπήρξε ο συνολικός προϋπολογισμός αυξήθηκε στα 322 εκατ. ευρώ. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και πόσοι εκτιμάτε από τους 46.987 ενδιαφερόμενους θα είναι στην τελική λίστα; Θεωρεί εφικτό η κυβέρνηση ότι μπορεί να αρχίσει η χρηματοδότηση, δηλαδή εκταμίευση προκαταβολών, εντός του 2016 ή αυτό θα γίνει το 2017;

Οι αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις τέσσερις δράσεις ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και έδειξε ότι οι αλλαγές που επιφέραμε στις προσκλήσεις – σε σχέση με τα κριτήρια της αξιολόγησης, αλλά και τη διευκόλυνση ρευστότητας των νέων προπάντων δικαιούχων με τον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow account) – είχαν αντίκρισμα, διευρύνοντας την απεύθυνση των προσκλήσεων. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα πρώτα ποιοτικά στοιχεία, καθώς οι προτάσεις δείχνουν να ανταποκρίνονται στους στόχους που θέσαμε με τις αλλαγές: να στηριχτούν νέοι επιστήμονες, νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, τομείς αιχμής όπως οι νέες τεχνολογίες, αλλά και να ενισχυθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις διατεθειμένες να επενδύσουν στην ουσιαστική αναβάθμισή τους. Για ασφαλέστερα συμπεράσματα αναμένουμε την αξιολόγηση των προτάσεων που θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου. Συνολικά, θα μπορέσουν να επιλεγούν γύρω στις 7.000 αιτήσεις, με καλύτερα ποσοστά στη δράση ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων, όπου σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές θα μπορέσουν να επιλεγούν σχεδόν όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν. Η χρηματοδότηση θα καταστεί δυνατό να ξεκινήσει μέσα στο 2016.

Από τις βασικές θέσεις σας είναι το άνοιγμα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο σχεδιασμός επ’ αυτού;

Για χρόνια, το ΕΣΠΑ ήταν ένα σύστημα περίκλειστο και αδιαφανές, με δαιδαλώδη γραφειοκρατία, που απευθυνόταν μονάχα σε insiders και εξυπηρετούσε πελατειακά δίκτυα. Ακόμη περισσότερο, με αυτό τον τρόπο προσλαμβάνονταν από την κοινωνία. Επιχειρούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος και, παράλληλα, να αλλάξουμε την εικόνα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία. Ζητούμενα είναι (α) η απλοποίηση των διαδικασιών, (β) η διάχυση της πληροφόρησης για τα προγράμματα, (γ) η κατοχύρωση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, με την ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του συστήματος και με τη διασφάλιση της ανώνυμης αντικειμενικής αξιολόγησης των προτάσεων. Με αυτό τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίζουν πλέον ότι αξίζει τον κόπο να μπουν στη διαδικασία καθώς η πρόταση που θα υποβάλουν θα κριθεί αντικειμενικά.

Το άνοιγμα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία σημαίνει ακόμη (α) τον έλλογο σχεδιασμό των προγραμμάτων ώστε να έχουν απτά κοινωνικά αποτελέσματα, με το συνδυασμό αναπτυξιακών δράσεων που δημιουργούν βιώσιμες θέσεις εργασίας και δράσεων κοινωνικής πολιτικής, (β) τον επανασχεδιασμό προγραμμάτων και προσκλήσεων ώστε να διευρύνονται οι ομάδες των τελικών δικαιούχων, (γ) το άνοιγμα σε σχήματα κοινωνικής οικονομίας, που για πρώτη φορά εντάσσονται πλέον ισότιμα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού μας για το άνοιγμα στην κοινωνία, επιφέραμε σημαντικές αλλαγές στις προσκλήσεις για τα προγράμματα επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ: για πρώτη φορά διασφαλίζεται η αδιάβλητη και ανώνυμη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, ενώ με τις αλλαγές ως προς τα κριτήρια της αξιολόγησης και τη διευκόλυνση ρευστότητας των νέων προπάντων δικαιούχων διευρύνονται οι ομάδες στις οποίες απευθύνονται οι προσκλήσεις. Επιφέραμε, ακόμη, σημαντικές αλλαγές στα κοινωνικά προγράμματα, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, το πρόγραμμα για τους παιδικούς σταθμούς να καλύπτει πλέον όλες τις οικογένειες με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας σε όποια δομή φιλοξενίας των παιδιών τελικά επιλέξουν. Τέλος, επανασχεδιάζουμε προγράμματα, ώστε να ωφελούνται οι πραγματικοί δικαιούχοι και να μην κατανέμονται στρεβλά τα κονδύλια, όπως, ενδεικτικά, το πρόγραμμα για την κατάρτιση ανέργων, όπου το 75% του κόστους προοριζόταν να καταλήξει στους παρόχους κατάρτισης και όχι στους ίδιους τους άνεργους.

Αναφορικά με το προηγούμενο ΕΣΠΑ (2007 -2013), τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας δείχνουν πέρα από την πρωτιά στην απορρόφηση κονδυλίων και υπερδεσμεύσεις στο 40% (αξία συμβάσεων σε σχέση με το ποσό των διαθεσίμων κονδυλίων). Πώς υλοποιείτε το πρόγραμμα εξυγίανσης; Τι θα γίνει με τα έργα που περισσεύουν; Κάποια δεν θα γίνουν; Θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ (2014-2020);  Πόσα θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τι δημοσιονομικές ανάγκες δημιουργούν;

Οι υπερδεσμεύσεις στα προγράμματα του προηγούμενου ΕΣΠΑ, δηλαδή ο κάκιστος σχεδιασμός εκ μέρους των προηγούμενων κυβερνήσεων και η ένταξη έργων με πελατειακά κριτήρια καθ’ υπέρβαση κάθε προϋπολογισμού και κάθε λογικής, ήταν πράγματι ένα μείζον πρόβλημα. Χρειάστηκε ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να πετύχουμε την εξυγίανση των προγραμμάτων και την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ, που εντέλει κράτησε την ελληνική οικονομία το 2015. Αν δεν κατορθώναμε την εξυγίανση, ο “σχεδιασμός” των κυβερνήσεων ΝΔ/ΠΑΣΟΚ θα σήμαινε μια δημοσιονομική βόμβα 6 δισ. ευρώ στα θεμέλια του κρατικού προϋπολογισμού. Βέβαια, η αναγκαστική μεταφορά κάποιων έργων στη νέα προγραμματική περίοδο περιορίζει την ελευθερία μας για έναν έλλογο σχεδιασμό των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του νέου ΕΣΠΑ.

Εντέλει, το ΕΣΠΑ 2007-2013 θα κλείσει με συνολικές δαπάνες 22,95 δισ. ευρώ, δηλαδή με την απορρόφηση στο 113,6%, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2016. Το πρόγραμμα εξυγίανσης που υλοποιήσαμε σήμαινε την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων, την απένταξη κάποιων εξόχως προβληματικών έργων, αλλά και την ένταξη των πιο χρήσιμων και ώριμων έργων που δεν ολοκληρώθηκαν, είτε με τμηματοποίηση (phasing) είτε με μεταφορά, στην επόμενη περίοδο (2014-2020). Ο προϋπολογισμός για τα έργα που εντάσσονται τμηματοποιημένα στο νέο ΕΣΠΑ ανέρχεται στα 3,32 δισ. ευρώ. Για την ολοκλήρωση της α΄ φάσης τους θα διατεθεί συνολικά ποσό 56,68 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους. Όλα τα έργα της περιόδου 2007-2013 που διαθέτουν ενεργές συμβάσεις και δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2015, υλοποιούνται με γοργούς ρυθμούς και χρηματοδοτούνται αδιάλειπτα από εθνικούς πόρους.

Καθυστέρησε αρκετούς μήνες η εκκίνηση του πακέτου Junker, το οποίο προσφέρει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε ιδιωτικά κατά κύριο λόγο επενδυτικά έργα. Πείτε μας ποιες είναι οι επόμενες επενδυτικές προσπάθειες και αν σε αυτές περιλαμβάνονται συνεργασίες με ελληνικές τράπεζες ή συμπράξεις κράτους με ιδιώτες; Εξετάζετε ενδεχομένως άλλα κίνητρα ενίσχυσης των επενδύσεων;

O ενδεικτικός κατάλογος έργων, που είχε καταρτιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση στη φάση προετοιμασίας του πακέτου, έπασχε σοβαρά τόσο ως προς το βαθμό ωριμότητας των έργων που προτάθηκαν, όσο και ως προς την επιλεξιμότητά τους με βάση τα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός του EFSI. Έπρεπε επομένως να επανεξεταστεί ριζικά.

Μέσα από μια προσεκτική διαδικασία, που ενέπλεξε όλα τα Υπουργεία, τους εποπτευόμενους δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς, προεπιλέχτηκαν εντέλει (με κριτήρια την ωριμότητα, την επιλεξιμότητα, αλλά και την εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες που θέτουμε για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο) 42 έργα, είτε αμιγώς ιδιωτικά είτε με εμπλοκή του Δημοσίου, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,6 δισ. ευρώ, τα οποία αναρτήθηκαν στη σχετική πλατφόρμα. Ακόμη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εργαζόμαστε για την ενεργοποίηση και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Πέρα όμως από το πακέτο Γιούνκερ, η καλή συνεργασία με την ΕΤΕπ οδήγησε σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους (με μέγιστο επιτόκιο δανεισμού στο 2%, πολύ χαμηλότερο από ό,τι μέσω του πακέτου). Πρόκειται για τα εξής έργα:

– Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας (Γουδή – Γαλάτσι), με προϋπολογισμό 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από πόρους του νέου ΕΣΠΑ και το 1 δισ. ευρώ με δανεισμό από την ΕΤΕπ.

– Υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου με κόστος 350 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθεί σε ίσα μέρη από την ΕΤΕπ και το νέο ΕΣΠΑ.

– Επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Στερεάς Ελλάδας (α’ φάση), με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση σε ίσα μέρη από την ΕΤΕπ και το νέο ΕΣΠΑ.

Η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια επέφερε μια δραματική κρίση αποεπένδυσης στην ελληνική οικονομία. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων, ώστε να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία, αλλά και η αναζήτηση νέων πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε αυτό το πλαίσιο, προωθούμε τη συνεργασία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Παράλληλα, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προσφέρει σημαντικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, συνδυάζοντας για πρώτη φορά, κατά τα σύγχρονα πρότυπα, άμεσες ενισχύσεις με φορολογικά κίνητρα.

Ακόμη, θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή νομοσχέδιο για τη μετεξέλιξη και αναβάθμιση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε έναν εθνικό αναπτυξιακό φορέα, ο οποίος, στο πρότυπο των αντίστοιχων φορέων στις χώρες της ΕΕ, θα υλοποιεί και θα διαχειρίζεται, σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς, τη νέα γενιά χρηματοδοτικών εργαλείων και θα προωθεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή – http://www.capital.gr/story/3143394

capital controls

«Πράσινο φως» για χαλάρωση capital controls από την ΕΚΤ

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας την εισήγηση που είχε κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος για τη χαλάρωση των capital controls.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΤτΕ, πρόκειται για το πακέτο που είχε προαναγγείλλει την προηγουμένη εβδομάδα στη Βουλή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ με το οποίο θα τεθούν σε ισχύ τα παραπάνω μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των όσων είχε ανακοινώσει ο κ. Στουρνάρας στη Βουλή, ζητήθηκε από τους θεσμούς να εγκρίνουν την ελληνική πρόταση που περιλαμβάνει:

 • η δυνατότητα ανάληψης 840 ευρώ ανά 2 εβδομάδες. Δηλαδή αν κάποιος παραλείψει να πάρει τα 420 ευρώ στη μία εβδομάδα θα μπορεί να κάνει ανάληψη του διπλάσιου ποσού μετά από 2 εβδομάδες
 • ανάληψη μετρητών χωρίς όριο για νέες καταθέσεις από χρήμα που έρχεται από το εξωτερικό
 • πλήρης άρση της απαγόρευσης αποπληρωμής δανείων
  • αύξηση του ποσοστού ανάληψης μετρητών από 10% σε 30% για τα ελεύθερα κεφάλαια που προέρχονται από το εξωτερικό
  • αύξηση κατά 20.000 ευρώ ανά πελάτη, ανά ημέρα (για τον επιχειρηματικό χώρο)
 • μείωση του χρόνου αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό
 • αύξηση των ορίων στη χρήση καρτών στο εξωτερικό με άνοιγμα πολλών διαδικτυακών αγορών
 • αύξηση των μηνιαίων ορίων για αποστολή εμβασμάτων έως 1.000 ευρώ

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε επίσης ότι η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών θα προτείνει:

 • Αύξηση στα όρια των υποεπιτροπών των τραπεζών (έως 250.000 ευρώ ανά πελάτη/ανά ημέρα σήμερα) καθώς και των ποσών που θα μπορούν να εκτελούνται απευθείας από τις τράπεζες χωρίς την προϋπόθεση προηγούμενης ιστορικότητας (έως 20.000 ανά πελάτη, ανά ημέρα σήμερα). Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται το αργότερο σε χρόνο Τ+1 ώστε να μην επηρεάζεται η συναλλακτική τους εικόνα με τους συνεργάτες τους στο εξωτερικό.
 • Αύξηση των ορίων στη χρήση των καρτών στο εξωτερικό με παράλληλο άνοιγμα, μέσω διαδικτύου, πολλών διεθνών sites του συνόλου σχεδόν των διαδικτυακών αγορών, γεγονός που θα διευκολύνει τις συναλλαγές τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων με αντισυμβαλλόμενους του εξωτερικού.
 • Αύξηση των μηνιαίων ορίων τόσο των τραπεζών όσο και των Ιδρυμάτων Πληρωμών για την αποστολή εμβασμάτων έως 1.000 ευρώ.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

πηγη- huffingtonpost

προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως 15 Ιουλίου

Παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως 15 Ιουλίου

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016 12:52
12:55
Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Έως την Παρασκευή, 15 Ιουλίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση ελήφθη λόγω τόσο του μειωμένου ρυθμού υποβολής των δηλώσεων, όσο και των προβλημάτων που προέκυψαν από την αποχή των φοροτεχνικών – λογιστών.

Διευκρινίζεται ότι η παράταση αφορά τόσο τα φυσικά, όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Το υπουργείο τονίζει πως δεν προτίθεται να παρατείνει τη διαδικασία των υποβολών, πέρα από τη νέα καταληκτική ημερομηνία.

Οι φορολογούμενοι και οι λογιστές – φοροτεχνικοί καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα τις δηλώσεις ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σχετικά με την έγκαιρη εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και την πληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων, σε όσο το δυνατό περισσότερες δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος επιφέρει:

 • Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.
 • Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.
 • Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
 • Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει.

naftemporiki.gr

Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ

Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ

on 14 Ιουνιος 2016.

Το αναθεωρημένο μνημόνιο απαλλάσει από το καθεστώς ΦΠΑ περίπου 700.000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες. Ποιες απαλλάσσονται; 

Συγκεκριμένα, από το καθεστώς ΦΠΑ απαλλάσσονται όσες  επιχειρήσεις και επιτηδευματίες κάνουν τζίρο έως και 25000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα .

Η συγκεκριμένη πρόταση, έχει γίνει από το ΔΝΤ το 2013 και έχει την βάση της στο ότι η αποδίδουν περίπου 15 εκ ευρώ περίπου το 0,1% των συνολικών εισπράξεων του ΦΠΑ που αναμένεται να φτάσουν για φέτος τα 14,85 δις ευρώ ενώ παράλληλα εγκλωβίζουν πόρους και προσωπικό για το έλεγχο των δηλώσεων.

Το 2014 αποφασίστηκε η προαιρετική απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες με τζίρο μέχρι και 10.000 ευρώ Τώρα το αναθεωρημένο μνημόνιο ζητά να γίνει μελέτη σκοπιμότητας με στόχο να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα μιας αύξησης του ορίου στα 25.000 όπως ισχύσει στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Απώτερος στόχος της αλλαγής είναι οι ελεγκτικές και διωκτικές αρχές του ΥΠΟΙΚ να επικεντρωθούν σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και να κυνηγήσουν την φοροδιαφυγή του ΦΠΑ που φτάνει σε ετήσια βάση (το 33% του συνόλου των εσόδων) σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Από την άλλη η απαλλαγή από τον ΦΠΑ μεταφράζεται σε σαφή μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των φορολογικών υποχρεώσεων για τις μικρές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους αμείβονται με «μπλοκάκι», αλλά και σε απώλεια επιστροφών ΦΠΑ για τη συντριπτική τους πλειονότητα, αν επιλέξουν να μπουν στο νέο σύστημα.

Ολοι αυτοί μέχρι τώρα έπρεπε να υποβάλλουν ανά τρίμηνο περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, υποχρέωση η οποία για εννιά στους δέκα απαιτεί λογιστή, χαρτομάνι και εν τέλει διοικητικό κόστος, τόσο για τους φορολογουμένους όσο και για τη Φορολογική Διοίκηση. Οσοι επιλέξουν να ενταχθούν στο νέο σύστημα, θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή να πωλούν τα αγαθά τους χωρίς ΦΠΑ.

Την ίδια ώρα όμως οι επιτηδευματίες που θα ενταχθούν στο νέο αυτό γενικευμένο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ δεν δικαιούνται πλέον καμία έκπτωση του ΦΠΑ που πληρώνουν για τις δαπάνες τους και ως εκ τούτου χάνουν το δικαίωμα να εισπράξουν επιστροφή ΦΠΑ Μάλιστα; Πηγές του υπουργείου οικονομικών οι επιχειρήσεις με έσοδα μέχρι και 25.000 ευρώ συμψηφίζουν θετικά για αυτές το ΦΠΑ τους εξασφαλίζοντας έτσι επιστροφή παρά αποδίδοντας φόρο σε καθαρή βάση.

Η υπαγωγή στο νέο σύστημα είναι προαιρετική. Αν κάποιος κρίνει ότι τον συμφέρει να χρεώνει ΦΠΑ και να υποβάλλει ανά τρίμηνο περιοδικές δηλώσεις, μπορεί να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς.

Αν όμως επιλέξει το απαλλασσόμενο καθεστώς, θα πρέπει να παραμείνει σε αυτό τουλάχιστον δύο χρόνια. Στην περίπτωση όπου στη διάρκεια μιας χρήσης τα ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν το όριο των 25.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση ο φορολογούμενος θα επανενταχθεί στο κανονικό σύστημα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

14.06.2016 – Πηγή: fpress.gr

Εγκύκλιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι: • Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6 Ιουνίου 2016. • Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016. Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής. Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων, η οποία ανακοινώθηκε πριν μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους ενδιαφερομένους. Το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο σε πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων από παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και από μεμονωμένους επενδυτές, παρέχει με αυτή την ενέργεια στους ενδιαφερόμενους τον απαραίτητο χρόνο για την άρτια προετοιμασία των επενδυτικών τους σχεδίων και την πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που καθίστανται πλέον διαθέσιμα. από το Γραφείο Τύπου

Παράταση για 2 προγράμματα του ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ και Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων [06.06.2016]

Παράταση για 2 προγράμματα του ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ και Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων [06.06.2016]

 

Εγκύκλιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

5 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι:

•  Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6  Ιουνίου 2016.

•  Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής.

Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων, η οποία ανακοινώθηκε πριν μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους ενδιαφερομένους.

Το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο σε πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων από παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και από μεμονωμένους επενδυτές, παρέχει με αυτή την ενέργεια στους ενδιαφερόμενους τον απαραίτητο χρόνο για την άρτια προετοιμασία των επενδυτικών τους σχεδίων και την πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που καθίστανται πλέον διαθέσιμα.

από το Γραφείο Τύπου

 

Πως θα πάρετε άδεια για επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος on 01 Απριλιος 2016. Ο επιχειρηματίας (καταστηματάρχης, βιοτέχνης ή βιομήχανος) θα επωμίζεται το κόστος μεταφοράς των αρμοδίων υπαλλήλων, προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο υγειονομικός έλεγχος ή ο προέλεγχος νεοϊδρυόμενου καταστήματος, εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περίπτωση που ο πρώτος επείγεται για τη διενέργεια των συγκεκριμένων ελέγχων ή προελέγχων. Αυτό προβλέπει μεταξύ των άλλων το άρθρο 17 του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) του υπουργού Υγείας για τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος)». Σκοπός της συγκεκριμένης ΥΑ, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η οποία ολοκληρώνεται στις 18 Απριλίου, είναι η ρύθμιση των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, η δήλωση του ενδιαφερομένου, δηλαδή η μεταφορά των αρμόδιων υπαλλήλων για τον σκοπό αυτόν με μεταφορικό μέσο που θα διαθέσει ο ίδιος, τίθεται υπό την κρίση του Προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος συνεκτιμώντας και τις άλλες υπηρεσιακές ανάγκες αποφασίζει τελικά για την ικανοποίηση ή μη του ανωτέρω αιτήματος. Θα αφορά δε σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν υπάρχουν δυνατότητες μετακινήσεως των αρμοδίων υπηρεσιακών Οργάνων με έξοδα του Δημοσίου (εξάντληση πιστώσεων οδοιπορικών εξόδων, αδυναμία κινήσεως υπηρεσιακών οχημάτων κ.λπ.). Μία από τις βασικές αλλαγές που προωθούνται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έως τον Ιούνιο του 2016 είναι και ο δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατικής διαδικασίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών μονάδων τροφίμων και ποτών, τουριστικών καταλυμάτων αλλά και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία την οποία παρουσίασε η υφυπουργός Οικονομίας κα Θεοδώρα Τζάκρη πριν από λίγες ημέρες στο ΚΥΣΟΙΠ. Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο να προσεγγίσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική, το 90% των δραστηριοτήτων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) ακολουθεί τη διαδικασία της απλής γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή της έναρξης λειτουργίας, ενώ αντίθετα στη χώρα μας, κατ' εφαρμογή του ίδιου θεσμικού πλαισίου, οδηγούμε το 90% σε πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότησης. Με βάση πάντως την υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας, στο άρθρο 4 προβλέπονται 33 βήματα για την ίδρυση & λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών και παροχής υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα βασικότερα βήματα που προβλέπονται έχουν ως εξής: 1. Για τη χορήγηση άδειας/γνωστοποίησης ή για οποιασδήποτε άλλης διαδικασία ίδρυσης ή/ και λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές (Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Υπουργεία & κ.λπ.} τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 2. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση με συνοπτική περιγραφή της υπό ίδρυση επιχείρησης στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία (ΥΥ). 3. Η αίτηση θα συνοδεύεται με σχεδιαγράμματα κάτοψης σε δύο αντίγραφα. 4. Με την αίτηση, θα ζητείται η καταρχήν άποψη της ΥΥ, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια είτε στην αίτηση προέγκρισης, είτε στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται προέγκριση, να ξεκινήσει η συγκρότηση της επιχείρησης. 5. Ο προέλεγχος δεν απαιτεί κατ' ανάγκη τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. 6. Ο προέλεγχος δεν είναι προέγκριση. 7. Για τη χορήγηση της γνωμοδότησης ή της βεβαίωσης καταλληλότητας της επιχείρησης, η ΥΥ ελέγχει τις κατόψεις των σχεδιαγραμμάτων του μηχανικού, στις περιπτώσεις που γίνεται επεξεργασία τροφίμων. 8. Τα υποβληθέντα από τον ενδιαφερόμενο σχεδιαγράμματα κατόψεων, σε περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας, θα υπογράφονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας. 9. Σε θετική γνωμοδότηση, η αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 10. Σε αρνητική γνωμοδότηση, αναγράφεται από την υγειονομική υπηρεσία, σε δύο αντίτυπα, η αιτιολόγηση της άρνησης και η αδειοδοτούσα αρχή επιδίδει το ένα στον ενδιαφερόμενο για την περαιτέρω διαδικασία συμμόρφωσης και υποβολής εκ νέου του φακέλου για την επανεξέτασή του. 11. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με την προϋπόθεση το διάγραμμα ροής να αποτυπώνεται σε νέα σχεδιαγράμματα κάτοψης και να είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. 12. Για την προσθήκη δραστηριότητας ή χώρου ανάπτυξης καθήμενων εξυπηρετούμενων ατόμων η ΥΥ εξετάζει ταυτόχρονα την προσαρμογή της επιχείρησης στους όρους της παρούσας και την εκπλήρωση των υγειονομικών όρων για τη λειτουργία της νέας δραστηριότητας ή την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων. 13. Στις περιπτώσεις μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, απαιτείται εκ νέου η διαδικασία του παρόντος άρθρου. 14. Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής που ήδη λειτουργούν, όπου γίνεται προσθήκη εξωτερικού παρακείμενου χώρου για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, γίνεται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθήμενων πελατών μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας του καταστήματος. 15. Παρακείμενος υπαίθριος χώρος νοείται ο χώρος εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών που βρίσκεται είτε σε επαφή με την επιχείρηση, είτε παραπλεύρως, είτε απέναντι αυτής. 16. Το ίδιο ισχύει και για στεγασμένο παρακείμενο χώρο, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά: α) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας: υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτηριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α). γ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις. 01.04.2016 - Πηγή: fpress.gr

Πως θα πάρετε άδεια για επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος

Πως θα πάρετε άδεια για επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ο επιχειρηματίας (καταστηματάρχης, βιοτέχνης ή βιομήχανος) θα επωμίζεται το κόστος μεταφοράς των αρμοδίων υπαλλήλων, προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο υγειονομικός έλεγχος ή ο προέλεγχος νεοϊδρυόμενου καταστήματος, εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περίπτωση που ο πρώτος επείγεται για τη διενέργεια των συγκεκριμένων ελέγχων ή προελέγχων.

Αυτό προβλέπει μεταξύ των άλλων το άρθρο 17 του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) του υπουργού Υγείας για τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος)».

Σκοπός της συγκεκριμένης ΥΑ, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η οποία ολοκληρώνεται στις 18 Απριλίου, είναι η ρύθμιση των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, η δήλωση του ενδιαφερομένου, δηλαδή η μεταφορά των αρμόδιων υπαλλήλων για τον σκοπό αυτόν με μεταφορικό μέσο που θα διαθέσει ο ίδιος, τίθεται υπό την κρίση του Προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος συνεκτιμώντας και τις άλλες υπηρεσιακές ανάγκες αποφασίζει τελικά για την ικανοποίηση ή μη του ανωτέρω αιτήματος. Θα αφορά δε σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν υπάρχουν δυνατότητες μετακινήσεως των αρμοδίων υπηρεσιακών Οργάνων με έξοδα του Δημοσίου (εξάντληση πιστώσεων οδοιπορικών εξόδων, αδυναμία κινήσεως υπηρεσιακών οχημάτων κ.λπ.).

Μία από τις βασικές αλλαγές που προωθούνται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έως τον Ιούνιο του 2016 είναι και ο δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατικής διαδικασίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών μονάδων τροφίμων και ποτών, τουριστικών καταλυμάτων αλλά και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία την οποία παρουσίασε η υφυπουργός Οικονομίας κα Θεοδώρα Τζάκρη πριν από λίγες ημέρες στο ΚΥΣΟΙΠ.

Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο να προσεγγίσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική, το 90% των δραστηριοτήτων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) ακολουθεί τη διαδικασία της απλής γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή της έναρξης λειτουργίας, ενώ αντίθετα στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή του ίδιου θεσμικού πλαισίου, οδηγούμε το 90% σε πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότησης.

Με βάση πάντως την υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας, στο άρθρο 4 προβλέπονται 33 βήματα για την ίδρυση & λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών και παροχής υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα βασικότερα βήματα που προβλέπονται για επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν ως εξής:

1. Για τη χορήγηση άδειας/γνωστοποίησης ή για οποιασδήποτε άλλης διαδικασία ίδρυσης ή/ και λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές (Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Υπουργεία & κ.λπ.} τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση με συνοπτική περιγραφή της υπό ίδρυση επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία (ΥΥ).

3. Η αίτηση θα συνοδεύεται με σχεδιαγράμματα κάτοψης σε δύο αντίγραφα.

4. Με την αίτηση, θα ζητείται η καταρχήν άποψη της ΥΥ, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια είτε στην αίτηση προέγκρισης, είτε στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται προέγκριση, να ξεκινήσει η συγκρότηση της επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5. Ο προέλεγχος δεν απαιτεί κατ’ ανάγκη τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

6. Ο προέλεγχος δεν είναι προέγκριση.

7. Για τη χορήγηση της γνωμοδότησης ή της βεβαίωσης καταλληλότητας της επιχείρησης, η ΥΥ ελέγχει τις κατόψεις των σχεδιαγραμμάτων του μηχανικού, στις περιπτώσεις που γίνεται επεξεργασία τροφίμων.

8. Τα υποβληθέντα από τον ενδιαφερόμενο σχεδιαγράμματα κατόψεων, σε περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας, θα υπογράφονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

9. Σε θετική γνωμοδότηση, η αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

10. Σε αρνητική γνωμοδότηση, αναγράφεται από την υγειονομική υπηρεσία, σε δύο αντίτυπα, η αιτιολόγηση της άρνησης και η αδειοδοτούσα αρχή επιδίδει το ένα στον ενδιαφερόμενο για την περαιτέρω διαδικασία συμμόρφωσης και υποβολής εκ νέου του φακέλου για την επανεξέτασή του.

11. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με την προϋπόθεση το διάγραμμα ροής να αποτυπώνεται σε νέα σχεδιαγράμματα κάτοψης και να είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.

12. Για την προσθήκη δραστηριότητας ή χώρου ανάπτυξης καθήμενων εξυπηρετούμενων ατόμων η ΥΥ εξετάζει ταυτόχρονα την προσαρμογή της επιχείρησης στους όρους της παρούσας και την εκπλήρωση των υγειονομικών όρων για τη λειτουργία της νέας δραστηριότητας ή την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων.

13. Στις περιπτώσεις μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, απαιτείται εκ νέου η διαδικασία του παρόντος άρθρου.

14. Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής που ήδη λειτουργούν, όπου γίνεται προσθήκη εξωτερικού παρακείμενου χώρου για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, γίνεται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθήμενων πελατών μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας του καταστήματος.

15. Παρακείμενος υπαίθριος χώρος νοείται ο χώρος εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών που βρίσκεται είτε σε επαφή με την επιχείρηση, είτε παραπλεύρως, είτε απέναντι αυτής.

16. Το ίδιο ισχύει και για στεγασμένο παρακείμενο χώρο, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά: α) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας: υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτηριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α). γ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.

01.04.2016 – Πηγή: fpress.gr