προγράμματα

Λιγότερα δικαιολογητικά για τους πολίτες και αδειοδότηση επιχειρήσεων με απλή αναγγελία

Λιγότερα δικαιολογητικά για τους πολίτες και αδειοδότηση επιχειρήσεων με απλή αναγγελία

Με σημερινή εγκύκλιό του υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί τις δημόσιες υπηρεσίες να κάνουν αναλυτική καταγραφή όλων των σταδίων συναλλαγής που έχουν με τους πολίτες, ώστε να προωθήσουν άμεσα την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που συνήθως «βασανίζουν» τους συναλλασσόμενους.

 

Το υπουργείο στην εγκύκλιό του που φέρει τον τίτλο «απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών», περιγράφει τους στόχους, αλλά και τα μέσα και ζητά από όλες τις υπηρεσίες να προχωρήσουν στην καταγραφή, ώστε όπου απαιτείται άμεσα να εκδοθούν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Λιγότερα δικαιολογητικά για τους πολίτες και αδειοδότηση επιχειρήσεων με απλή αναγγελίαΧαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η δυνατότητα αδειοδότησης επιχείρησης με απλή αναγγελία και εκ των υστέρων έλεγχο από το δημόσιο του αν ο επιχειρηματίας τήρησε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ως εξής:

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) μέσω της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου, έχει ως επιχειρησιακούς στόχους την αξιολόγηση, βελτίωση και επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσω της εκπόνησης καινοτόμων δράσεων καθώς και τη διαμόρφωση πολιτικών για την απλούστευση και σύντμηση των διοικητικών διαδικασιών.

«Απλούστευση διαδικασιών» είναι η συνεχής και συστηματική αναθεώρηση των νομοθετικών και γενικότερα των κανονιστικών ρυθμίσεων και διοικητικών πρακτικών που καθορίζουν τις διοικητικές διαδικασίες, ώστε να είναι συμβατές με τις αρχές της καλής νομοθέτησης και της αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης.
Η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών πέραν της ταλαιπωρίας που συνεπάγεται για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ίδιους τους υπαλλήλους, παρεμποδίζει τη δημιουργία και την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, αποθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποτελεί εμπόδιο στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα.

Η απλούστευση του πολυδαίδαλου κανονιστικού πλαισίου που καθορίζει τις διοικητικές διαδικασίες, είναι ένα από τα σταθερά επαναλαμβανόμενα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, η ικανοποίηση του οποίου αποτελεί επιτελικό και διαρκή στόχο της Υπηρεσίας μας.

Βασικές νομοθετικές διατάξεις που πλαισιώνουν τις δράσεις απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών είναι οι κάτωθι:
> άρθρο 25 παρ. 13 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244/Α’/4•ΐ2.ΐ997),
> άρθρο ίο παρ. ι του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α711.02.2004),

> άρθρο 6 παρ. ι και άρθρο ίο παρ. 2 του ν. 3844/2010
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α73.05.2010).

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις ως προς τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν οι φορείς/υπηρεσίες, για την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό των οικείων διοικητικών διαδικασιών.

Καταρχήν έκαστη Υπηρεσία θα πρέπει να προβεί σε αναλυτική καταγραφή όλων των διαδικασιών που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και των σταδίων διεκπεραίωσης έκαστης εξ αυτών. Σαφώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις διαδικασίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια προκειμένου έκαστη Υπηρεσία να εντοπίσει τις «προβληματικές» διαδικασίες από το σύνολο των διαδικασιών που έχουν καταγραφεί, ελέγχει εάν αυτές πληρούν τα κριτήρια: της φιλικότητας, της οικονομικότητας, της αναγκαιότητας, της αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας, της εφαρμοσιμότητας και της διαφάνειας.
Κατά τη φάση αυτή κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και των κοινωνικών φορέων, ώστε να γίνει ενδελεχής αποτύπωση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Ακολούθως, έκαστη Υπηρεσία επιλέγει τις προτεινόμενες προς απλούστευση διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη της τα παρακάτω:
– εάν αφορούν μεγάλο αριθμό πολιτών,
– εάν χρησιμοποιούνται συχνά από τους ενδιαφερομένους,
– εάν αφορούν άμεσα θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσιάζοντας μεγάλη ζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων,
– εάν επηρεάζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες,
– εάν παρουσιάζουν κατά τη διεκπεραίωσή τους έντονες δυσλειτουργίες, χρονικές καθυστερήσεις κ.λπ. με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές, υπηρεσιακές επιπτώσεις,
– εάν είναι κομβικής σημασίας, ώστε ο επανασχεδιασμός τους να έχει ως αποτέλεσμα τον ανασχεδιασμό και άλλων διαδικασιών που εξαρτώνται από αυτές, επιτυγχάνοντας έτσι πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Εν συνεχεία, προχωρά στην απλούστευση και στον ανασχεδιασμό των επιλεγμένων διαδικασιών κάνοντας χρήση ενός ή περισσοτέρων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, από τα ακόλουθα εργαλεία/τεχνικές απλούστευσης:
> Κατάργηση της διαδικασίας εάν αυτή δεν πληροί πλέον το κριτήριο της αναγκαιότητας.
> Κατάργηση δικαιολογητικών που η υποβολή τους δεν έχει καμία προστιθέμενη αξία, δηλ. δε βελτιώνει ουσιαστικά τη διαδικασία ή όταν τα δικαιολογητικά αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη εμπλεκόμενη στη διεκπεραίωση της διαδικασίας υπηρεσία,
> Κατάρτιση και χρήση ενιαίων, πιστοποιημένων εντύπων αίτησης με καταγεγραμμένα τα ακριβή δικαιολογητικά κάθε διαδικασίας,
> Αντικατάσταση δικαιολογητικών με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986,
> Μείωση υπογραφών, με περιορισμό των εμπλεκόμενων στη διεκπεραίωση μιας διαδικασίας φορέων, οργάνων, κ.λπ.
> Εφαρμογή της τεχνικής «Υπηρεσία μιας στάσης» (“One stop shop”), εφόσον δεν είναι δυνατή η μείωση του αριθμού των εμπλεκομένων μερών,
> Σύντμηση του χρόνου διεκπεραίωσης μιας διαδικασίας και καθορισμός αποκλειστικών προθεσμιών όπου δεν υπάρχουν,
> Σιωπηρή έγκριση αιτήματος πολίτη μετά την παρέλευση ορισμένης προθεσμίας, εφόσον η υπηρεσία δεν απαντήσει αρνητικά μέσα στο διάστημα αυτό,
> Κατάργηση της διαδικασίας αδειοδότησης και αντικατάστασή της από απλή γνωστοποίηση του αιτούντος στις αρμόδιες αρχές περί ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης /έναρξης οικονομικής δραστηριότητας και συμμόρφωσής του με τις οικείες διατάξεις και περί τήρησης του συνόλου των προϋποθέσεων λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι στο σύστημα της Γνωστοποίησης οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τη συμμόρφωση του αιτούντος προς το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο εκ των υστέρων, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις εάν αυτό έχει παραβιαστεί,
> Πρόβλεψη ολοκλήρωσης της διαδικασίας σε όσο το δυνατόν λιγότερα διοικητικά επίπεδα και κατά προτίμηση σε ένα (Τοπικό, Περιφερειακό, Κεντρικό) με:

– μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κεντρικό ή προϊστάμενο διοικητικό όργανο σε ένα άλλο περιφερειακό ή υφιστάμενο όργανο, πλησιέστερο προς τον πολίτη,
– εξουσιοδότηση υπογραφής στο ιεραρχικά υφιστάμενο όργανο από το αρμόδιο διοικητικό όργανο, να υπογράφει με εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.

> Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, προσδοκούμε στην ανταπόκριση των υπηρεσιών σας με την υιοθέτηση και εφαρμογή των τεχνικών και εργαλείων απλούστευσης που ενδείκνυνται, κατά περίπτωση, στις επιλεγμένες διαδικασίες της αρμοδιότητάς σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία που αφορά στη συνυπογραφή των προβλεπόμενων, κατά τα ανωτέρω, κανονιστικών πράξεων (Κ.Υ.Α.).

Και τούτο διότι οι περισσότερες διοικητικές διαδικασίες καθορίζονται με Κ.Υ.Α. του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είτε λόγω των εξουσιοδοτικών διατάξεων που καθορίζουν την απλούστευση της διαδικασίας, είτε λόγω του γεγονότος ότι οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Eugo – ΚΕΠ-ΕΚΕ).

Άλλωστε, προς αποφυγή κάθε μονομερούς μεταβολής/τροποποίησης των διαδικασιών αυτών, χωρίς τη γνώση και τη σύμπραξη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να προωθούνται από τα ΚΕΠ αιτήσεις των πολιτών στους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς με στοιχεία (αιτήσεις – έντυπα, δικαιολογητικά, παράβολα κ.λπ.), τα οποία δεν ισχύουν, θεσπίστηκε η πρόσφατη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’33), όπου ορίζεται ότι «Διαδικασία η οποία έχει καθοριστεί να διεκπεραιώνεται μέσω ΚΕΠ με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), δεν επιτρέπεται να τροποποιείται και να μεταβάλλεται μονομερώς από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 της 46ης πράξης της 8.12.2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 8gy)».

Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας για την κατά τα ανωτέρω άμεση προώθηση απλουστευτικών δράσεων κατά λόγο αρμοδιότητας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωριστεί στο Δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.minadmin.gov.gr-, στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση/ Οργάνωση/ Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης/ Απλούστευση Διαδικασιών.

πηγή- dikaiologitika.gr

capital control

Ελληνοκυπριακό startup «πιάνει» λιμάνι στο Ρότερνταμ

Ελληνοκυπριακό startup «πιάνει» λιμάνι στο Ρότερνταμ

 

Η ελληνική-κυπριακή startup επιχείρηση VesselBot επιλέχθηκε ανάμεσα σε 1700 εταιρείες από όλο τον κόσμο από το PortXL, ένα Ολλανδικό πρόγραμμα επιτάχυνσης ανάπτυξης επιχειρήσεων (accelerator) με έδρα το λιμάνι του Ρότερνταμ. Το PortXL είναι το πρώτο acceleration program για tech startups τα οποία δραστηριοποιούνται σε σχετικές αγορές αλλά και στην ίδια την αγορά της ναυτιλίας. Ο θεσμός ξεκίνησε από το λιμάνι του Ρότερνταμ με την πλήρη στήριξη των εταιρειών Van Oord, Vopak, Boskalis, Damen, Heineken, Rabobank, και EY. Στις 7 & 8 Μαρτίου 2016, κατά τη διάρκεια των ημερών της τελικής επιλογής, 19 startups από όλο τον κόσμο παρουσίασαν τις εταιρίες τους σε κοινό άνω των 160 μεντόρων, επενδυτών και experts της αγοράς. Τα 12 καλύτερα επιλέχτηκαν για το acceleration πρόγραμμα του PortXL, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό-κυπριακό ship-chartering marketplace, VesselBot. Οι μέντορες του PortXL θα εκπαιδεύσουν την Ελληνοκυπριακή εταιρία για τρεις μήνες γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, business model innovation, business development και ethics. Αυτή η επαγγελματική υποστήριξη, θα βοηθήσει το VesselBot να οδηγηθεί στη βέλτιστη ανάπτυξη του. Στις 30 Ιουνίου το VesselBot θα παρουσιάσει την πρόοδο του σε ένα κοινό άνω των 1.000 ατόμων. Δημοσιογράφοι, συνεργάτες και επενδυτές θα γιορτάσουν μαζί τους την ολοκλήρωση του προγράμματος ελπίζοντας πως θα οδηγήσουν την επιχείρηση στο επόμενο στάδιο! Το VesselBot είναι μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα ναύλωσης πλοίων εμπορικής ναυτιλίας. Παρέχεται με τη μορφή SaaS (Software as a service) προσφέροντας τόσο στους Ναυλωτές όσο και στους Ιδιοκτήτες πλοίων στρατηγικά, λειτουργικά και οικονομικά οφέλη. Με τη χρήση της τεχνολογίας επιτυγχάνει σημαντική μείωση των απαιτούμενων πόρων καθώς επίσης και του κόστους διαμεσολάβησης κατά τη διαδικασία ναύλωσης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μέσα από δεδομένα με σαφώς πιο αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο που λειτουργεί σήμερα η αγορά. Το VesselBot έχει επιτύχει επίσης να διακριθεί στους διαγωνισμούς του MIT Enterprise Forum καθώς επίσης και στο διαγωνισμό καινοτομίας του Egg. Περισσότερα στο www.vesselbot.com To PortXL είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα καινοτομίας το οποίο βασίζεται σε mentorship, τεχνολογικών startups τα οποία εστιάζονται σε αγορές που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τη λειτουργία των λιμανιών. Η έμπειρη ομάδα του εργάζεται βάσει της αποδεδειγμένης φόρμουλας, η οποία βασίζεται στην επταετή εμπειρία του υψηλής αναγνώρισης παγκόσμιου δικτύου του accelerator. Ένα εντατικό πρόγραμμα 100 ημερών εκπαίδευσης με στόχο να αναπτύξει τα 12 startups που επιλέχθηκαν, προσφέροντας τους επίσης ένα οικοσύστημα ιδρυτών, επενδυτών και συνεργατών που υποστηρίζει και επιταχύνει το επιχειρηματικό τους ταξίδι. Περισσότερα στο http://portxl.org/Η ελληνική-κυπριακή startup επιχείρηση VesselBot επιλέχθηκε ανάμεσα σε 1700 εταιρείες από όλο τον κόσμο από το PortXL, ένα Ολλανδικό πρόγραμμα επιτάχυνσης ανάπτυξης επιχειρήσεων (accelerator) με έδρα το λιμάνι του Ρότερνταμ.

Το PortXL είναι το πρώτο acceleration program για tech startups τα οποία δραστηριοποιούνται σε σχετικές αγορές αλλά και στην ίδια την αγορά της ναυτιλίας. Ο θεσμός ξεκίνησε από το λιμάνι του Ρότερνταμ με την πλήρη στήριξη των εταιρειών Van Oord, Vopak, Boskalis, Damen, Heineken, Rabobank, και EY.

Στις 7 & 8 Μαρτίου 2016, κατά τη διάρκεια των ημερών της τελικής επιλογής, 19 startups από όλο τον κόσμο παρουσίασαν τις εταιρίες τους σε κοινό άνω των 160 μεντόρων, επενδυτών και experts της αγοράς. Τα 12 καλύτερα επιλέχτηκαν για το acceleration πρόγραμμα του PortXL, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό-κυπριακό ship-chartering marketplace, VesselBot.

Οι μέντορες του PortXL θα εκπαιδεύσουν την Ελληνοκυπριακή εταιρία για τρεις μήνες γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, business model innovation, business development και ethics. Αυτή η επαγγελματική υποστήριξη, θα βοηθήσει το VesselBot να οδηγηθεί στη βέλτιστη ανάπτυξη του.  Στις 30 Ιουνίου το VesselBot θα παρουσιάσει την πρόοδο του σε ένα κοινό άνω των 1.000 ατόμων. Δημοσιογράφοι, συνεργάτες και επενδυτές θα γιορτάσουν μαζί τους την ολοκλήρωση του προγράμματος ελπίζοντας πως θα οδηγήσουν την επιχείρηση στο επόμενο στάδιο!

Το VesselBot είναι μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα ναύλωσης πλοίων εμπορικής ναυτιλίας. Παρέχεται με τη μορφή SaaS (Software as a service) προσφέροντας τόσο στους Ναυλωτές όσο και στους Ιδιοκτήτες πλοίων στρατηγικά, λειτουργικά και οικονομικά οφέλη.  Με τη χρήση της τεχνολογίας επιτυγχάνει σημαντική μείωση των απαιτούμενων πόρων καθώς επίσης και του κόστους διαμεσολάβησης κατά τη διαδικασία ναύλωσης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μέσα από δεδομένα με σαφώς πιο αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο που λειτουργεί σήμερα η αγορά. Το VesselBot έχει επιτύχει επίσης να διακριθεί στους διαγωνισμούς του MIT Enterprise Forum καθώς επίσης και στο διαγωνισμό καινοτομίας του Egg. Περισσότερα στο www.vesselbot.com

To PortXL είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα καινοτομίας το οποίο βασίζεται σε mentorship, τεχνολογικών startups τα οποία εστιάζονται σε αγορές που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τη λειτουργία των λιμανιών. Η έμπειρη ομάδα του εργάζεται βάσει της αποδεδειγμένης φόρμουλας, η οποία βασίζεται στην επταετή εμπειρία του υψηλής αναγνώρισης παγκόσμιου δικτύου του accelerator. Ένα εντατικό πρόγραμμα 100 ημερών εκπαίδευσης με στόχο να αναπτύξει τα 12 startups που επιλέχθηκαν, προσφέροντας τους επίσης ένα οικοσύστημα ιδρυτών, επενδυτών και συνεργατών που υποστηρίζει και επιταχύνει το επιχειρηματικό τους ταξίδι.

Περισσότερα στο http://portxl.org/

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι αρχίζει την Τρίτη η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αιτήσεις για χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ

Αιτήσεις για χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ

Αιτήσεις για χρηματοδότηση-
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι αρχίζει την Τρίτη η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 29.03.2016 έως και 17.05.2016. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας.

Ο τρόπος αξιολόγησης που έχει οριστεί καθιστά την υποβολή προτάσεων αδιάβλητη, απλή και ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης, η οποία υλοποιείται σε έναν κύκλο, είναι αυξημένος κατά 20 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, φθάνοντας συνολικά στα 70 εκατ. ευρώ, με σκοπό την άμεση στήριξη της νέας τουριστικής περιόδου. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 11.02.2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Επικοινωνία – Πληροφορίες – Ερωτήσεις:

Αιτήσεις για χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ
Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Αμετάβλητη στο 24,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2015, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο του 2016 ανήλθαν σε 876.752, δηλαδή περισσότεροι κατά 17.950 (+2,09%) σε σχέση με το μήνα Δεκέμβριο του 2015, όπου ήταν 858.802 άτομα.

Πριν λίγες ημέρες, δημοσιεύτηκαν τέσσερα προγράμματα επιδοτήσεων από το υπουργείο ανάπτυξης εκ των οποίων τα δύο από αυτά, έως και 60.000 ευρώ και σε ποσοστό 100% της επένδυσης, θα λάβουν άνεργοι και επαγγελματίες ώστε να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση βάζοντας σε τροχιά υλοποίησης την δική τους επιχειρηματική ιδέα.

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑΤο πρώτο πρόγραμμα που θα παρέχει επιδοτήσεις ονομάζεται «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα »
Αυτό το πρόγραμμα έχει έναν ειδικό στόχο: την αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης συμπεριλαμβανομένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος του νέου αυτού προγράμματος του ΕΣΠΑ είναι η στήριξη για την ανάπτυξη που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

*Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
* Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
* Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.

* Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.

* Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους παρακάτω εννέα (9) στρατηγικούς τομείς:
– Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

– Εφοδιαστική Αλυσίδα

– Ενέργεια

– Περιβάλλον

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

– Υγεία

– Υλικά – Κατασκευές

– Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία

Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται “ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” και ενισχύει τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε αυτοί είναι άνεργοι είτε αυτοαπασχολούμενοι (ατομικοί επιχειρηματίες) για να κάνουν έναρξη ή να ενισχύσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα η οποία όμως πρέπει να είναι συναφής με το πτυχίο τους.

Αυτό αφορά δεκάδες επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών και επιδοτεί με 100% τις δαπάνες μέχρι 25.000€ , αλλά αν υπάρξουν συνεργασίες δύο δικαιούχων ανέρχεται στις 40.000€ και πάνω από τρεις δικαιούχους, ανέρχεται στις 50.000€.

Με αυτό το πρόγραμμα ένας άνεργος ανοίγει το γραφείο του και ξεκινά το επάγγελμα που σπούδασε αλλά και ο υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας, μπορεί να αναβαθμίσει την επιχείρησή του και να την στηρίξει συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και τις ασφαλιστικές εισφορές του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα επιδοτούμενα προγράμματα δεν είναι για όλους. Οι άνεργοι πρέπει να αποφασίσουν να γίνουν επιχειρηματίες και να μπουν στην αγορά δυναμικά. Η μεταποίηση, οι κατασκευές, η υγεία, η αγροδιατροφή, οι τεχνολογίες πληροφορικής κ.α. είναι κλάδοι που παρόλη την κρίση , έχουν δυνατότητες ανάπτυξης.

Χρειάζεται όμως θάρρος, υπομονή αλλά και σύνεση. Τα χρήματα της Ευρώπης έρχονται για να καλύψουν ανάγκες και να βοηθήσουν τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που τολμούν και εκμεταλλεύονται ευκαιρίες με 100% κάλυψη στη καινοτομία, στην εξειδίκευση, στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη.

πηγή – pantelisco.com

Μια καθημερινή κακή συνήθεια σε αποτρέπει από το να γίνεις πλούσιος !

Μια καθημερινή κακή συνήθεια σε αποτρέπει από το να γίνεις πλούσιος !

Ο thomas c. Corley αφού μελέτησε της  καθημερινές συνήθειες των 177 αυτοδημιούργητων  εκατομμυριούχων  κατά τη διάρκεια πέντε ετών, διαπίστωσε ότι αποφεύγουν μία δαπανηρή συνήθεια: την αναβλητικότητα.

“Αποτρέπει ακόμα και τα πιο ταλαντούχα άτομα από την επιτυχία στη ζωή», γράφει στο επερχόμενο βιβλίο του

Μία από τις σημαντικότερες αιτίες της αναβλητικότητας είναι η έλλειψη πάθους, ο CΜια καθημερινή κακή συνήθεια σε αποτρέπει από το να γίνεις πλούσιος !orley τονίζει: «Εμείς θέλουμε  απλά να κάνουμε τα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε και αναβάλλουμε τα πράγματα που δεν μας αρέσει να κάνουμε .”

“Είτε το συνειδητοποιείτε είτε όχι, η αναβλητικότητα είναι ο μεγάλος  λόγος για τον οποίο αποτυγχάνετε στη ζωή. Βλάπτει την αξιοπιστία σας με τους εργοδότες και τους συναδέλφους σας στη δουλειά. Επίσης, επηρεάζει την ποιότητα της εργασίας σας και αυτό επηρεάζει την επιχειρηματική σας σταδιοδρομία  “

Τα καλά νέα είναι ότι ο καθένας μας μπορεί να ξεπεράσει την αναβλητικότητα – και είναι πιο απλό από ότι φαντάζεστε ..Σημειώνει, επίσης, ότι «η φωνή της αναβλητικότητας κραυγάζει  εξίσου δυνατά και καθαρά στο μυαλό εκείνων που διαπρέπουν στη ζωή όπως κάνει στα μυαλά εκείνων που δεν το διαπρέπουν.”

Πώς σιωπούν αυτές της κραυγές ; Βασίζονται σε ” λίστες” για να τελειώνουν με εκκρεμότητες . Δημιουργούν αυστηρές προθεσμίες, και συναντιόνται με συνεργάτες ώστε να εξασφαλίσουν ότι είναι προσηλωμένη στον στόχο τους   και τις προθεσμίες που έχουν , λέει ο Corley.

Σχεδόν όλοι είναι επιρρεπείς στην  αναβλητικότητα – αλλά μπορεί να την κερδίσουμε βήμα βήμα !

Μην περιμένεις άλλο – ξεκίνα την δική σου προσπάθεια σήμερα !!

 

 

. “Source: Procrastination could be keeping you from getting rich – Business Insider

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Νεοφυείς επιχειρήσεις γιατί επιτυγχάνουν ?

Νεοφυείς επιχειρήσεις -“Πιστεύω ότι ένας νεοφυής οργανισμός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να βελτιώσουμε τον κόσμο. Αν πάρετε μια ομάδα εργαζομένων με σωστά κίνητρα να συνεταιριστούν και τους οργανώσετε σε μια νεοφυή επιχείρηση, μπορείτε να απελευθερώσετε πρωτόγνωρο ανθρώπινο δυναμικό. Μπορείτε να τους κάνετε να πετύχουν απίστευτα πράγματα”.

Χαίρομαι που μοιράζομαι μαζί σας κάποια εκπληκτικά πορίσματα σχετικά με το τι κάνει τις επιχειρήσεις επιτυχημένες, ποιοι παράγοντες καθορίζουν την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης.

00:24 Πιστεύω ότι ένας νεοφυής οργανισμός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να βελτιώσουμε τον κόσμο. Αν πάρετε μια ομάδα εργαζομένων με σωστά κίνητρα να συνεταιριστούν και τους οργανώσετε σε μια νεοφυή επιχείρηση, μπορείτε να απελευθερώσετε πρωτόγνωρο ανθρώπινο δυναμικό. Μπορείτε να τους κάνετε να πετύχουν απίστευτα πράγματα.

00:42 Αλλά αν η νεοφυής εταιρεία είναι τόσο καλή ιδέα, γιατί πολλές αποτυγχάνουν; Αυτό ήθελα να ανακαλύψω. Ήθελα να βρω τι έχει μεγαλύτερη σημασία για την επιτυχία τους.

00:51 Και ήθελα να είμαι συστηματικός, να αποφύγω κάποια από τα ένστικτά μου ή λανθασμένες εντυπώσεις που ίσως είχα λόγω τόσων εταιρειών που έχω δει εδώ και χρόνια.

00:59 Ήθελα να το μάθω επειδή φτιάχνω επιχειρήσεις από 12 χρονών όταν πουλούσα καραμέλες σε στάση λεωφορείου στο Γυμνάσιο, έως το Λύκειο, που κατασκεύαζα συσκευές ηλιακής ενέργειας, στο Πανεπιστήμιο που κατασκεύαζα ηχεία. Μετά το πτυχίο έφτιαξα εταιρίες λογισμικού. Και πριν από 20 χρόνια ίδρυσα την Idealab, και τα τελευταία 20 χρόνια ιδρύσαμε πάνω από 100 επιχειρήσεις, πολλές επιτυχίες αλλά και μεγάλες αποτυχίες. Μάθαμε πολλά από αυτές τις αποτυχίες.

01:22 Έτσι προσπάθησα να εξετάσω τους παράγοντες που συντέλεσαν περισσότερο στην επιτυχία και στην αποτυχία. Έτσι ανέλυσα τα εξής πέντε σημεία: Πρώτα, η ιδέα. Νόμιζα πως η ιδέα είναι το παν. Ονόμασα την εταιρεία μου Idealab, Εργαστήρι Ιδεών, επειδή λατρεύω τη στιγμή της σύλληψης μιας ιδέας. Αλλά με τον καιρό, σκέφτηκα ότι ίσως η ομάδα, η εφαρμογή του σχεδίου, η προσαρμοστικότητα, είχαν περισσότερη σημασία από την ιδέα.

01:45 Δεν πίστευα ποτέ ότι θα παράθετα τον Μάικ Τάισον στη σκηνή του TED, αλλά κάποτε είπε: «Όλοι έχουν ένα σχέδιο, μέχρι να φάνε την μπουνιά στο πρόσωπο». (Γέλια) Νομίζω ότι ισχύει και για τις επιχειρήσεις.Μεγάλο μέρος της εκτέλεσης του σχεδίου της ομάδας είναι η ικανότητα προσαρμογής της στη γροθιά από τον πελάτη. Ο πελάτης είναι η μόνη πραγματικότητα. Γι’ αυτό σκέφτηκα ότι το σημαντικότερο ίσως ήταν η ομάδα.

02:10 Μετά εξέτασα το επιχειρηματικό μοντέλο. Τα πάει καλά η εταιρεία στην εισροή εσόδων τους πελάτες;Αυτό άρχισε να γίνεται η βασική μου σκέψη ως προς το τι συνέβαλε περισσότερο στην επιτυχία.

02:20 Μετά ανέλυσα τη χρηματοδότηση. Μερικές φορές οι εταιρείες παίρνουν μεγάλη χρηματοδότηση. Ίσως αυτό να είναι πιο σημαντικό.

02:26 Και φυσικά, η χρονική στιγμή. Μήπως είναι πρώιμη ιδέα κι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος; Μήπως είσαι πολύ μπροστά και πρέπει να εκπαιδεύσεις τον κόσμο; Είναι κατάλληλη; Ή είναι πολύ αργά και υπάρχει ήδη ανταγωνισμός;

02:37 Εξέτασα πολύ προσεκτικά αυτούς τους πέντε παράγοντες σε πολλές επιχειρήσεις. Εξέτασα και τις 100 εταιρείες της Idealab και 100 άλλες επιχειρήσεις ώστε να ανακαλύψω κάτι επιστημονικό.

02:48 Έτσι για τις επιχειρήσεις της Idealab, για τις 5 καλύτερες απ’ αυτές – Citysearch, CarsDirect, GoTo, NetZero, Tickets.com – όλες αυτές σημείωσαν επιτυχία δισεκατομμυρίων. Για τις 5 χειρότερες εταιρείες; – Z.com, Insider Pages, MyLife, Desktop Factory, Peoplelink – αν και είχαμε προσδοκίες απ’ αυτές, δεν πέτυχαν.

03:05 Έτσι, προσπάθησα να ταξινομήσω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά το πώς οι εταιρείες τα πήγαν σε καθεμιά κατεύθυνση. Όσον αφορά τις εταιρείες εκτός Idealab, ανέλυσα τις τεράστιες επιτυχίες των Airbnb, Instagram, Uber, Youtube και LinkedIn.

03:18 Και μερικές αποτυχημένες εταιρείες: Webvan, Kozmo, Pets.com Flooz και Friendster. Αυτές είχαν χρηματοδοτηθεί αδρά, κάποιες είχαν και επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά δεν πέτυχαν. Εξέτασα τους παράγοντες που μέτρησαν περισσότερο για την επιτυχία και την αποτυχία όλων αυτών των επιχειρήσεων,και τα αποτελέσματα πραγματικά με εξέπληξαν.

03:36 Ο κορυφαίος παράγοντας ήταν ο συγχρονισμός. Ο συγχρονισμός δικαιολογούσε το 42% της διαφοράς μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας. Οι ομάδα και εκτέλεση ήρθαν δεύτερα, και η ιδέα, η διαφορετικότητα και η μοναδικότητά της ιδέας, ήρθε τρίτη.

03:50 Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο, δεν σημαίνει πως η ιδέα δεν είναι σημαντική, αλλά με εξέπληξε το ότι η ιδέα δεν ήταν το σημαντικότερο. Μερικές φορές είχε σημασία όταν ήταν συγχρονισμένη.

04:00 Το επιχειρηματικό μοντέλο και η χρηματοδότηση μου φάνηκαν λογικά. Το επιχειρηματικό μοντέλο, λογικά είναι τόσο χαμηλά διότι μπορείς να ξεκινήσεις χωρίς αυτό και να προσθέσεις ένα όταν το προϊόν έχει ζήτηση. Το ίδιο ισχύει και με τη χρηματοδότηση, αν είναι αρχικά χαμηλή αλλά μετά κερδίζεις έδαφος,ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, είναι πολύ εύκολο να λάβεις μεγάλη χρηματοδότηση.

04:19Θα σας δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Ας πάρουμε την Airbnb που είναι πασίγνωστη επιτυχία.Είναι γνωστό ότι πολλοί έξυπνοι επενδυτές αγνόησαν αυτή την εταιρεία επειδή σκέφτονταν ότι, «Κανένας δεν θα νοικιάσει χώρο στο σπίτι του σε έναν ξένο». Φυσικά αυτό αποδείχτηκε λάθος. Αλλά ένας λόγος που πέτυχε, εκτός από καλό επιχειρηματικό μοντέλο, καλή ιδέα, σπουδαία εφαρμογή, είναι ο συγχρονισμός.

04:41Η εταιρεία ξεφύτρωσε εν μέσω οικονομικής ύφεσης όταν οι άνθρωποι χρειαζόταν επιπλέον χρήματα, και αυτό ίσως βοήθησε τον κόσμο να αποδεχθεί να νοικιάσει το σπίτι του σε ξένο.

04:50Το ίδιο και με την Uber. Αποδείχθηκε τέλεια επιχείρηση, με τέλειο επιχειρηματικό μοντέλο, και τέλεια εφαρμογή σχεδίου. Όμως ο συγχρονισμός ήταν τέλειος στο να βρουν οδηγούς για το σύστημα. Οι οδηγοί αναζητούσαν επιπλέον χρήματα: ήταν πολύ πολύ σημαντικό.

05:02Μια πρώιμη επιτυχία, η Citysearch, ήρθε όταν υπήρχε ζήτηση για ιστοσελίδες. Η GoTo.com που την αναγγείλαμε στο TED το 1998, ήρθε όταν οι επιχειρήσεις αναζητούσαν οικονομικούς τρόπους να κερδίσουν πελάτες. Νομίζαμε πως η ιδέα ήταν σπουδαία, στην πραγματικότητα, η χρονική στιγμή ήταν σπουδαιότερη. Και μερικές αποτυχίες μας. Ιδρύσαμε την Z.com, μια διαδικτυακή ψυχαγωγική εταιρεία.Ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι — μαζέψαμε λεφτά, είχαμε υπέροχο επιχειρηματικό μοντέλο, μέχρι που προσλάβαμε μεγάλο ταλέντο του Χόλιγουντ. Όμως η διείσδυση της ευρυζωνικότητας ήταν χαμηλή το 1999-2000. Ήταν δύσκολο να παρακολουθήσεις βίντεο διαδικτυακά. έπρεπε να βάλεις κωδικοποιητές και πολλές άλλες ρυθμίσεις, τελικά η εταιρεία έκλεισε το 2003.

05:38Μόλις δύο χρόνια αργότερα, όταν το πρόβλημα κωδικοποίησης λύθηκε απο το Adobe Flash και όταν η διείσδυση ευρείας ζώνης στο 50% της Αμερικής, to YouTube συγχρονίστηκε άψογα. Καλή ιδέα, αλλά απίστευτος συγχρονισμός. Και δεν είχε καν επιχειρηματικό σχέδιο όταν πρωτοξεκίνησε. Τότε δεν ήταν καν βέβαιο ότι θα λειτουργήσει. Όμως ήταν τέλεια συγχρονισμένο.

05:57Θα έλεγα εν κατακλείδι ότι η εφαρμογή τελικά έχει μεγάλη σημασία. Η ιδέα μετράει πολύ. Ο συγχρονισμός όμως ακόμη περισσότερο. Για να βρείτε το σωστό χρόνο πρέπει να δείτε αν οι καταναλωτές είναι πραγματικά έτοιμοι γι’ αυτό που προσφέρετε. Και να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, να μην αρνούμαστε τα πραγματικά αποτελέσματα, διότι αν έχετε κάτι που αγαπάτε, θέλετε να το προωθήσετε, αλλά θα πρέπει να είστε πολύ ειλικρινείς για τον παράγοντα συγχρονισμό.

06:21Όπως προείπα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Ελπίζω κάποιες απο αυτές τις αναλύσεις να μπορέσουν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας σας, και να συμβάλλουν στο να γίνει κάτι καλό στον κόσμο το οποίο διαφορετικά δεν θα συνέβαινε.

06:34Σας ευχαριστώ πολύ, ήσασταν καταπληκτικό κοινό.

Πηγή – tedx

 

 

 

 

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Εργαλεία Επιδότησης  | Αποκτήστε 2GB επιπλέον χώρο στο Google Drive με την εκτέλεση του Security checkup στο account σας

Ας κάνουμε ένα μικρό restart .. στο google drive !!

Μπορούμε τώρα να έχουμε περισσότερο χώρο για να μπορέσουμε να οργανώσουμε την επιδότηση μας !!

Με την ευκαιρία της “Safer Internet Day 2016”, η Google προσφέρει επιπλέον 2GB αποθηκευτικό χώρο στο Google Drive, αν ο χρήστης Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση.  Όνομα: Review-your-account-security-and-get-2GB-of-free-extra-Google-Drive-storage.png  Εμφανίσεις: 525  Μέγεθος: 42,1 KB  ID: 166888επανελέγξει τις ρυθμίσεις ασφαλείας στον λογαριασμό του στην Google.

Αφού γίνει login στον Google Acccoun, αρκεί να εκτελέσετε 3 απλά βήματα στο Security checkup προκειμένου να πάρετε τα επιπλέον 2GB.

Το πρώτο βήμα αφορά την επιβεβαίωση του recovery phone number και email address, το δεύτερο την επιβεβαίωση πως οι συνδεδεμένες συσκευές στο Drive είναι δικές σας και το τρίτο είναι ο έλεγχος των εφαρμογών που έχουν permission για πρόσβαση στο Drive.

Τα δωρεάν 2GB είναι διαθέσιμα για πάντα και δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

 

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Προγράμματα επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους. Για τη πρώτη φάση ο προϋπολογισμός είναι 252 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα χρήματα θα αφορούν προκηρύξεις για τα ίδια προγράμματα εντός του έτους.Όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, οι προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται με φυσική μορφή μόνο από αυτούς που θα ενταχθούν στα προγράμματα, ενώ έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικός λογαριασμός για τις προκαταβολές των προγραμμάτων, χωρίς να απαιτούνται εγγυητικές επιστολές από τους δικαιούχους.

clip_2

 

Η ηγεσία του υπουργείου αναφέρθηκε σε τέσερις βασικές διαφορές των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ σε σχέση με το προηγούμενο: Πρώτον, τα προγράμματα αποτυπώνουν το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, που εστιάζει σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία, υψηλή προστιθέμενη αξία και ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική διάσταση του όλου σχεδιασμού. Δεύτερον, για τη σύνταξή τους έχει προηγηθεί διαβούλευση με την κοινωνία και τους φορείς της. Τρίτον, προάγεται η νεοφυής επιχειρηματικότητα μέσω μιας στρατηγικής που κινείται σε τρεις άξονες, που αφορούν τη χρηματοδότηση των εγχειρημάτων, την καλλιέργεια του περιβάλλοντος και την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού για την προσαρμογή στο νέο καινοτομικό περιβάλλον. Τέταρτον, ενισχύονται οι διαδικασίες διαφάνειας και δημόσιου ελέγχου.Η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, μεταξύ άλλων, προανήγγειλε ότι και στον δεύτερο γύρο προσκλήσεων θα υπάρχουν δράσεις για τον τουρισμό.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης είπε ότι ο αναπτυξιακός νόμος βρίσκεται στην ΕΕ και αναμένεται η έγκρισή του, ενώ διευκρίνισε ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.Ακόμη αναφέρθηκε ότι στις αρχές Μαρτίου θα ανακοινωθούν νέα προγράμματα για θερμοκοιτίδες, cluster και άλλα προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Source: Προγράμματα επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ | naftemporiki.gr

ΕΣΠΑ 2016: Νέα προγράμματα επιδότησης

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου προκηρύσσονται τα 4 πρώτα προγράμματα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις από 6.000 έως 100.000 ευρώ ανάλογα.Συνοπτικά τα τέσσερα προγράμματα τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν είναι:1. “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”.

Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής οκτώ τομείς: αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), υλικά/κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ και υγεία.

“Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεων του τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

“Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ, αφορά δυνητικούς δικαιούχους για την ίδρυση νέας επιχείρησης, και είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από την 1/1/1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Οι τομείς τους οποίους αφορά είναι οι ίδιοι με τους παραπάνω.

“Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ θα αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν από την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

restart

 

Source: ΕΣΠΑ 2016: Νέα προγράμματα επιδότησης – CNN.gr

φορολογία

Επιχείρηση | 6 τρόποι να μειώσετε το κόστος της επιχείρησης σας

Ενα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει  ένας νέος η παλιότερος επιχειρηματίας είναι το κόστος .

Ένας σημαντικός κανόνας : Oτιδήποτε αγοράζετε, πρέπει να συνεισφέρει σε αύξηση των εσόδων σας.” 

Δειτε 6 τρόπους μείωσης του κόστους για την επιχείρηση σας  ..

 1. Ελέγχετε και παρακολουθείτε τα κόστη σας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να εντοπίσετε τι πληρώνετε και πόσο σας κοστίζει. Καταγράψτε αναλυτικά. Τα πάντα. Από το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο
 2. Συνεργαστείτε με βάση την «ανταλλαγή υπηρεσιών ή προϊόντων». Το βλέπουμε όλο και περισσότερο σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Παρέχετε μια υπηρεσία σε κάποιον και αυτός με την σειρά του σας παρέχει αντίστοιχα τη δική του. Συμφέρει και τους δυο σας, απλά φροντίστε να μείνει πάντα και η άλλη πλευρά ικανοποιημένη.
 3. Επιλέξτε την κατάλληλη νομική μορφή για την εταιρεία σας. Με τις τελευταίες εξελίξεις στο φορολογικό, κάποιες νομικές μορφές επιχειρήσεων επωφελούνται περισσότερο και κάποιες λιγότερο. Πριν δημιουργήσετε την επιχείρησή σας συμβουλευτείτε το λογιστή σας ή ένα σύμβουλο επιχειρήσεων ώστε να σας καθοδηγήσει σωστά σε αυτό. Δεν χρειάζεται να πληρώνετε στο τέλος της χρήσης, φορολογικές επιβαρύνσεις που δεν θα μπορούσατε να αποφύγετε εξ’αρχής.
 4. Αξιοποιήστε την επικοινωνία μέσω internetΥπάρχουν προγράμματα στο skype, καθώς και άλλων εταιρειών, που σας δίνουν τη δυνατότητα να περιορίσετε σημαντικά τα κόστη επικοινωνίας και κατ’ επέκταση μετακίνησης. Χρησιμοποιώντας συνδιαλέξεις μέσω video, γλυτώνετε έξοδα εισιτηρίων, γευμάτων, διαμονής κ.λπ.
 5. Αξιοποιήστε το cloud computingΑντί να έχετε servers στο γραφείο σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του cloud computing. Υπάρχουν SaaS εφαρμογές με τις οποίες γλυτώνετε τον κόπο και τα έξοδα κατοχής και συντήρησης που θα ωφελήσουν την τσέπη της επιχείρησης σας μακροπρόθεσμα.
 6. Κάντε comarketing με άλλες εταιρείες. Κάντε ενέργειες marketing με μια εταιρεία που έχει παρεμφερή και όχι ανταγωνιστική δραστηριότητα. Γλυτώνετε σημαντικά ποσά διαφήμισης κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Βusiness Restart – Επανεκκίνηση στην δημιουργία .