ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΠΟ 5.000€ ΕΩΣ 50.000€

Δημοσιεύτηκε από την Περιφέρεια Αττικής νέο Πρόγραμμα Επιδότησης
(ΑΤΤ124) για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ενδεικτικά)*

 

Να δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής.

  • Να έχει κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  • Να έχει επιλέξιμο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα και στον οποίο
  • Nα δραστηριοποιείται αδιαλείπτως από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
  • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
  • Κατά το 2019 να απασχόλησε λιγότερους από 50 εργαζομένους.
  • Το άθροισμα συγκεκριμένων* εξόδων των κωδικών Ε3 /2019 να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
  • Να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
  • Να μην ήταν προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματική την 31/12/2019 να έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματική την ημέρα υποβολής της πρότασης

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ *

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των
εξόδων της επιχείρησης που πραγματοποίησε το 2019 με ελάχιστη
επιχορήγηση τα 5.000,00€ και μέγιστη τα 50.000,00€.

Το ποσό επιχορήγησης προκύπτει από το άθροισμα:

Tων Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

Tου συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

Tου συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019

Tου συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που
απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων


Έναρξη: 23/10/2020 ώρα 13:00

Λήξη: 20/11/2020 ώρα 15:00
(Χωρίς σειρά προτεραιότητας)

Πρόγραμμα παρόμοιας επιδότησης έχουν εκδώσει και άλλες Περιφέρειες της χώρας.

* Αναλυτικά στην πρόσκληση .Πηγή https://www.pepattikis.gr, https://www.elanet.gr