Από τον Απρίλιο η καταβολή ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Αττικής

Από τον Απρίλιο η καταβολή ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις, από την Περιφέρεια Αττικής

Από τον προσεχή Απρίλιο αναμένεται να ξεκινήσει τμηματικά, η καταβολή των χρηματικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

καταβολή ενισχύσεων

Όπως είναι γνωστό, στις 20 Ιανουαρίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης. Στο διάστημα που προηγήθηκε, επιτεύχθηκε

 • η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα (με διεύρυνση του αριθμού των πληττόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μέσα από την αύξηση του αριθμού των ΚΑ∆ που δικαιούντο να συμμετάσχουν)
 • η αύξηση του αρχικά διαθέσιμου προϋπολογισμού, που έφθασε τελικά στα 250 εκ. €
 • η μείωση του γραφειοκρατικού φορτίου των επιχειρήσεων (βεβαιώσεις πρωτοδικείωνκλπ)Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην υποβολή των προτάσεών τους ( μέσα από τη λειτουργία helpdesk, παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, χρήση διάφορων εργαλείων υποστήριξης).Υποβλήθηκαν 42.254 αιτήματα για χρηματοδότησηΥποβλήθηκαν συνολικά 42.254 αιτήματα από 38.500 πολύ μικρές και από 3.754 μικρές επιχειρήσεις, ενώ ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός αγγίζει το 1,2 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης, η βάση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις διαμορφώνεται περίπου στο 45 και για τις μικρές περίπου στο 60.

 

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω βάσεις δεν είναι οριστικές καθώς προκύπτουν με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις.

Στο προσεχές διάστημα, η ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και ο ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ θα προχωρήσουν σε αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, με σκοπό τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν, την επιβεβαίωση της βαθμολογίας και τον επαν-υπολογισμό της, όπου βρεθεί λάθος. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων ένταξης και απόρριψης με βάση τους εγκεκριμένους πίνακες κατάταξης που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας ως τον Μάιο του 2021, από τον Απρίλιο οι εκταμιεύσεις

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται εντατικά ώστε η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, με δεδομένο τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν.

Στόχος είναι οι αποφάσεις έγκρισης να εκδίδονται σε κύκλους και να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2021, ενώ οι σχετικές εκταμιεύσεις των χρημάτων θα μπορούν να εκτελούνται παράλληλα με εκκίνηση τον Απρίλιο του 2021.

∆ιαφάνεια και λογοδοσία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

Οι οριστικοί πίνακες και οι αποφάσεις ένταξης θα δημοσιευτούν στους διαδικτυακούς τόπους : της ΕΥ∆ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (www.pepattikis.gr ), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr ), της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων θα αποσταλεί ηλεκτρονικά επιστολή στο κάθε δικαιούχο, στη δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας, στην οποία θα περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη.

Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, θα ενημερωθούν επίσης ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, για τον λόγο απόρριψης καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους άσκησης ένστασης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Προδημοσίευση προγράμματος Κατασκευής Ε-Shop | ΕΣΠΑ 2020

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | ΕΣΠΑ 2020

«e-λιανικό»

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

 • να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
 • να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,
 • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,
 • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) και επόμενες] όπως αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)

 • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
 • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,
 • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

Εξαιρούνται:

 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Η παρούσα Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) για όλη την ελληνική επικράτεια.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η επιμέρους κατηγοριοποίηση της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης μεταξύ Υφιστάμενων και Νεοσύστατων επιχειρήσεων θα καθορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (ΕΚ 1407/2013 ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

 1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 1. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 2. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 3. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω :

  • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
  • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
  • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
  • Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση.

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εντάσσονται στην Δράση.

Στην συνέχεια, καταβάλλεται σε αυτές ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης δαπανών που υποβλήθηκαν, με ανώτατο όριο τα 5.000,00€.

Τέλος, διενεργείται πλήρης διοικητικός έλεγχος ορθότητας και υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου κάθε αίτησης για την οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διαδικασιών θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Για Περισσότερες πληροφορίες στείλτε email στο – restartbc@gmail.com η καλέστε στο +30 694 4461126

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΠΟ 5.000€ ΕΩΣ 50.000€

Δημοσιεύτηκε από την Περιφέρεια Αττικής νέο Πρόγραμμα Επιδότησης
(ΑΤΤ124) για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ενδεικτικά)*

 

Να δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής.

 • Να έχει κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχει επιλέξιμο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα και στον οποίο
 • Nα δραστηριοποιείται αδιαλείπτως από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
 • Κατά το 2019 να απασχόλησε λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Το άθροισμα συγκεκριμένων* εξόδων των κωδικών Ε3 /2019 να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
 • Να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
 • Να μην ήταν προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματική την 31/12/2019 να έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματική την ημέρα υποβολής της πρότασης

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ *

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των
εξόδων της επιχείρησης που πραγματοποίησε το 2019 με ελάχιστη
επιχορήγηση τα 5.000,00€ και μέγιστη τα 50.000,00€.

Το ποσό επιχορήγησης προκύπτει από το άθροισμα:

Tων Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

Tου συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

Tου συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση 2019

Tου συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που
απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων


Έναρξη: 23/10/2020 ώρα 13:00

Λήξη: 20/11/2020 ώρα 15:00
(Χωρίς σειρά προτεραιότητας)

Πρόγραμμα παρόμοιας επιδότησης έχουν εκδώσει και άλλες Περιφέρειες της χώρας.

* Αναλυτικά στην πρόσκληση .Πηγή https://www.pepattikis.gr, https://www.elanet.gr

προγράμματα

Τα 10+1 προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους

 

Τα 10+1 προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους

Συνέντευξη του υφυπουργού Οικονομίας κ. Αλέξη Χαρίτση στο Capital.gr

Για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, τα χρήματα που θα πέσουν στην οικονομία, το πακέτο Junker αλλά και για τον νέο Αναπτυξιακό φορέα, μιλά στην εφ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο Capital.gr ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Αλέξης Χαρίτσης.

Συνέντευξη στις Αλεξάνδρα Γκίτση, Δήμητρα Καδδά

“Για το 2016, στόχος μας είναι να κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία 6,75 δισ. συνολικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αυτό σημαίνει μια απορρόφηση της τάξης του 7% ως ελάχιστο (απόλυτα εφικτό) ετήσιο στόχο δαπανών.” Αυτό αναφέρει στην εφ’ όλη της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο Capital.gr, ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος μιλά για το πόσες και ποιες δράσεις πρόκειται να προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους, ποια είναι η στόχευση, το ύψος της χρηματοδότησης και ποιοι είναι οι τομείς – κλάδοι της εθνικής οικονομίας στις οποίους δίνεται προτεραιότητα.

Όπως λέει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει ο β’ κύκλος υποβολής προτάσεων για τις τέσσερις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ, ήδη έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων, ενώ έπεται η δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων και το πρόγραμμα για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους. Σύντομα θα δημοσιευτεί μια επιπλέον δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ στον άμεσο σχεδιασμό βρίσκεται η προκήρυξη ενός προγράμματος για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας, και ενός προγράμματος για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, ενώ θα ενισχυθούν συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Αναφέρει πως μέσα σε αντίξοες συνθήκες, η πορεία υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι την αντίστοιχη χρονική στιγμή της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Σημειώνει πως καθίσταται επιτακτική η ανάγκη μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων, ώστε να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία, αλλά και η αναζήτηση νέων πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Επίσης αποκαλύπτει πως θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή νομοσχέδιο για τη μετεξέλιξη και αναβάθμιση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε έναν εθνικό αναπτυξιακό φορέα. Εκτενή αναφορά κάνει στο πακέτο Junker και στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την EBRD.

Σχετικά με την αξιολόγηση των 46.987 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις τέσσερις δράσεις του κύκλου ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ, αυτή όπως λέει ο υφυπουργός θα ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο ενώ η χρηματοδότηση θα καταστεί δυνατό να ξεκινήσει μέσα στο 2016. Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση συνολικά, θα μπορέσουν να επιλεγούν γύρω στις 7.000 αιτήσεις, με καλύτερα ποσοστά στη δράση ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων, όπου σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές θα μπορέσουν να επιλεγούν σχεδόν όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν. Ο υφυπουργός αναφερόμενος στο πρόγραμμα για τους παιδικούς σταθμούς σημειώνει πως καλύπτει πλέον όλες τις οικογένειες με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αναφορικά με το προηγούμενο ΕΣΠΑ (2007 -2013) σημειώνει πως: “η αναγκαστική μεταφορά κάποιων έργων στη νέα προγραμματική περίοδο περιορίζει την ελευθερία μας για έναν έλλογο σχεδιασμό των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του νέου ΕΣΠΑ.” Ξεκαθαρίζει πάντως πως όλα τα έργα της περιόδου 2007-2013 που διαθέτουν ενεργές συμβάσεις και δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2015, υλοποιούνται με γοργούς ρυθμούς και χρηματοδοτούνται αδιάλειπτα από εθνικούς πόρους.

Ποιος είναι ο στόχος δαπανών του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το 2016; Είναι εφικτός με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία;

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αποτελέσει βασική πηγή χρηματοδότησης για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Από όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, έγινε μια μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια ανασχεδιασμού, προκειμένου το νέο ΕΣΠΑ να υπηρετήσει την κοινωνία και όχι πια τη δημιουργία και συντήρηση πελατειακών δικτύων, να υπηρετήσει το στόχο μιας δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης αντί για έργα αμφίβολης κοινωνικής και οικονομικής χρησιμότητας.

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, θα διοχετευτούν συνολικά στην οικονομία 20 δισ. ευρώ από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ (χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι πόροι των προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Η εξειδίκευση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, που είναι η προϋπόθεση για την ένταξη δράσεων, βρίσκεται σήμερα στο 57%. Σε αυτή τη βάση, οι προσκλήσεις δημοσιεύονται με γοργούς ρυθμούς. Ο καθόλα εφικτός στόχος είναι στα τέλη Σεπτεμβρίου οι προσκλήσεις να αντιστοιχούν στο 51% του συνολικού προγράμματος.

Για το 2016, στόχος μας είναι να κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία 6,75 δισ. συνολικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αυτό σημαίνει μια απορρόφηση της τάξης του 7% ως ελάχιστο (απόλυτα εφικτό) ετήσιο στόχο δαπανών.

Μέσα σε αντίξοες συνθήκες, η πορεία υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι την αντίστοιχη χρονική στιγμή της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, καθώς στο πρώτο εξάμηνο του τρίτου έτους (2009) η απορρόφηση ήταν μηδενική και στο τέλος του έτους στο 3,5%. Πριν το 2009 δεν είχαν υποβληθεί καθόλου αιτήσεις πληρωμής, ενώ στη νέα προγραμματική περίοδο υποβλήθηκαν αιτήσεις ήδη από το δεύτερο έτος (200 εκατ. ευρώ  τον Δεκέμβριο του 2015).

Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για το επόμενο διάστημα, δηλαδή έως το τέλος του έτους, για τις δράσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν. Τι προγράμματα – δράσεις αφορούν, τι ύψους είναι. Πόσοι εκτιμάτε ότι θα είναι οι ωφελημένοι και ποιο το αποτύπωμα στην οικονομία.

Καταρχήν, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει ο β’ κύκλος υποβολής προτάσεων για τις τέσσερις δράσεις. Η εμπειρία που θα έχει συγκεντρωθεί από την αξιολόγηση των προτάσεων του α’ κύκλου, θα αξιοποιηθεί για αλλαγές και εξειδικεύσεις στις νέες προσκλήσεις. Από εκεί και πέρα, έχει ήδη εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Έπεται η δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ, καθώς και το πρόγραμμα για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Σύντομα θα δημοσιευτεί μια επιπλέον δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Στον άμεσο σχεδιασμό μας βρίσκεται η προκήρυξη ενός προγράμματος προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και ενός προγράμματος προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν στην αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων. Ακόμη, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, θα ενισχυθούν συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Όλες οι δράσεις θα προκηρυχθούν μέσα στο 2016. Όλες δε εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, του πιο σημαντικού κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα. Δίνεται έμφαση σε τομείς προτεραιότητας, όπου η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα (νέες τεχνολογίες, αγροδιατροφή), σε δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στην ενίσχυση εκείνων που επλήγησαν από την κρίση και οφείλουν να πάρουν την υπόθεση της ανάπτυξης στα χέρια τους. Για πρώτη φορά, τα προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ απευθύνονται και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Στις τέσσερις δράσεις του κύκλου ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ υποβλήθηκαν 46.987 αιτήσεις, ενώ λόγω της ανταπόκρισης που υπήρξε ο συνολικός προϋπολογισμός αυξήθηκε στα 322 εκατ. ευρώ. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και πόσοι εκτιμάτε από τους 46.987 ενδιαφερόμενους θα είναι στην τελική λίστα; Θεωρεί εφικτό η κυβέρνηση ότι μπορεί να αρχίσει η χρηματοδότηση, δηλαδή εκταμίευση προκαταβολών, εντός του 2016 ή αυτό θα γίνει το 2017;

Οι αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις τέσσερις δράσεις ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και έδειξε ότι οι αλλαγές που επιφέραμε στις προσκλήσεις – σε σχέση με τα κριτήρια της αξιολόγησης, αλλά και τη διευκόλυνση ρευστότητας των νέων προπάντων δικαιούχων με τον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow account) – είχαν αντίκρισμα, διευρύνοντας την απεύθυνση των προσκλήσεων. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα πρώτα ποιοτικά στοιχεία, καθώς οι προτάσεις δείχνουν να ανταποκρίνονται στους στόχους που θέσαμε με τις αλλαγές: να στηριχτούν νέοι επιστήμονες, νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, τομείς αιχμής όπως οι νέες τεχνολογίες, αλλά και να ενισχυθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις διατεθειμένες να επενδύσουν στην ουσιαστική αναβάθμισή τους. Για ασφαλέστερα συμπεράσματα αναμένουμε την αξιολόγηση των προτάσεων που θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου. Συνολικά, θα μπορέσουν να επιλεγούν γύρω στις 7.000 αιτήσεις, με καλύτερα ποσοστά στη δράση ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων, όπου σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές θα μπορέσουν να επιλεγούν σχεδόν όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν. Η χρηματοδότηση θα καταστεί δυνατό να ξεκινήσει μέσα στο 2016.

Από τις βασικές θέσεις σας είναι το άνοιγμα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο σχεδιασμός επ’ αυτού;

Για χρόνια, το ΕΣΠΑ ήταν ένα σύστημα περίκλειστο και αδιαφανές, με δαιδαλώδη γραφειοκρατία, που απευθυνόταν μονάχα σε insiders και εξυπηρετούσε πελατειακά δίκτυα. Ακόμη περισσότερο, με αυτό τον τρόπο προσλαμβάνονταν από την κοινωνία. Επιχειρούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος και, παράλληλα, να αλλάξουμε την εικόνα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία. Ζητούμενα είναι (α) η απλοποίηση των διαδικασιών, (β) η διάχυση της πληροφόρησης για τα προγράμματα, (γ) η κατοχύρωση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, με την ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του συστήματος και με τη διασφάλιση της ανώνυμης αντικειμενικής αξιολόγησης των προτάσεων. Με αυτό τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίζουν πλέον ότι αξίζει τον κόπο να μπουν στη διαδικασία καθώς η πρόταση που θα υποβάλουν θα κριθεί αντικειμενικά.

Το άνοιγμα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία σημαίνει ακόμη (α) τον έλλογο σχεδιασμό των προγραμμάτων ώστε να έχουν απτά κοινωνικά αποτελέσματα, με το συνδυασμό αναπτυξιακών δράσεων που δημιουργούν βιώσιμες θέσεις εργασίας και δράσεων κοινωνικής πολιτικής, (β) τον επανασχεδιασμό προγραμμάτων και προσκλήσεων ώστε να διευρύνονται οι ομάδες των τελικών δικαιούχων, (γ) το άνοιγμα σε σχήματα κοινωνικής οικονομίας, που για πρώτη φορά εντάσσονται πλέον ισότιμα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού μας για το άνοιγμα στην κοινωνία, επιφέραμε σημαντικές αλλαγές στις προσκλήσεις για τα προγράμματα επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ: για πρώτη φορά διασφαλίζεται η αδιάβλητη και ανώνυμη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, ενώ με τις αλλαγές ως προς τα κριτήρια της αξιολόγησης και τη διευκόλυνση ρευστότητας των νέων προπάντων δικαιούχων διευρύνονται οι ομάδες στις οποίες απευθύνονται οι προσκλήσεις. Επιφέραμε, ακόμη, σημαντικές αλλαγές στα κοινωνικά προγράμματα, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, το πρόγραμμα για τους παιδικούς σταθμούς να καλύπτει πλέον όλες τις οικογένειες με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας σε όποια δομή φιλοξενίας των παιδιών τελικά επιλέξουν. Τέλος, επανασχεδιάζουμε προγράμματα, ώστε να ωφελούνται οι πραγματικοί δικαιούχοι και να μην κατανέμονται στρεβλά τα κονδύλια, όπως, ενδεικτικά, το πρόγραμμα για την κατάρτιση ανέργων, όπου το 75% του κόστους προοριζόταν να καταλήξει στους παρόχους κατάρτισης και όχι στους ίδιους τους άνεργους.

Αναφορικά με το προηγούμενο ΕΣΠΑ (2007 -2013), τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας δείχνουν πέρα από την πρωτιά στην απορρόφηση κονδυλίων και υπερδεσμεύσεις στο 40% (αξία συμβάσεων σε σχέση με το ποσό των διαθεσίμων κονδυλίων). Πώς υλοποιείτε το πρόγραμμα εξυγίανσης; Τι θα γίνει με τα έργα που περισσεύουν; Κάποια δεν θα γίνουν; Θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ (2014-2020);  Πόσα θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τι δημοσιονομικές ανάγκες δημιουργούν;

Οι υπερδεσμεύσεις στα προγράμματα του προηγούμενου ΕΣΠΑ, δηλαδή ο κάκιστος σχεδιασμός εκ μέρους των προηγούμενων κυβερνήσεων και η ένταξη έργων με πελατειακά κριτήρια καθ’ υπέρβαση κάθε προϋπολογισμού και κάθε λογικής, ήταν πράγματι ένα μείζον πρόβλημα. Χρειάστηκε ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να πετύχουμε την εξυγίανση των προγραμμάτων και την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ, που εντέλει κράτησε την ελληνική οικονομία το 2015. Αν δεν κατορθώναμε την εξυγίανση, ο “σχεδιασμός” των κυβερνήσεων ΝΔ/ΠΑΣΟΚ θα σήμαινε μια δημοσιονομική βόμβα 6 δισ. ευρώ στα θεμέλια του κρατικού προϋπολογισμού. Βέβαια, η αναγκαστική μεταφορά κάποιων έργων στη νέα προγραμματική περίοδο περιορίζει την ελευθερία μας για έναν έλλογο σχεδιασμό των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του νέου ΕΣΠΑ.

Εντέλει, το ΕΣΠΑ 2007-2013 θα κλείσει με συνολικές δαπάνες 22,95 δισ. ευρώ, δηλαδή με την απορρόφηση στο 113,6%, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2016. Το πρόγραμμα εξυγίανσης που υλοποιήσαμε σήμαινε την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων, την απένταξη κάποιων εξόχως προβληματικών έργων, αλλά και την ένταξη των πιο χρήσιμων και ώριμων έργων που δεν ολοκληρώθηκαν, είτε με τμηματοποίηση (phasing) είτε με μεταφορά, στην επόμενη περίοδο (2014-2020). Ο προϋπολογισμός για τα έργα που εντάσσονται τμηματοποιημένα στο νέο ΕΣΠΑ ανέρχεται στα 3,32 δισ. ευρώ. Για την ολοκλήρωση της α΄ φάσης τους θα διατεθεί συνολικά ποσό 56,68 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους. Όλα τα έργα της περιόδου 2007-2013 που διαθέτουν ενεργές συμβάσεις και δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2015, υλοποιούνται με γοργούς ρυθμούς και χρηματοδοτούνται αδιάλειπτα από εθνικούς πόρους.

Καθυστέρησε αρκετούς μήνες η εκκίνηση του πακέτου Junker, το οποίο προσφέρει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε ιδιωτικά κατά κύριο λόγο επενδυτικά έργα. Πείτε μας ποιες είναι οι επόμενες επενδυτικές προσπάθειες και αν σε αυτές περιλαμβάνονται συνεργασίες με ελληνικές τράπεζες ή συμπράξεις κράτους με ιδιώτες; Εξετάζετε ενδεχομένως άλλα κίνητρα ενίσχυσης των επενδύσεων;

O ενδεικτικός κατάλογος έργων, που είχε καταρτιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση στη φάση προετοιμασίας του πακέτου, έπασχε σοβαρά τόσο ως προς το βαθμό ωριμότητας των έργων που προτάθηκαν, όσο και ως προς την επιλεξιμότητά τους με βάση τα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός του EFSI. Έπρεπε επομένως να επανεξεταστεί ριζικά.

Μέσα από μια προσεκτική διαδικασία, που ενέπλεξε όλα τα Υπουργεία, τους εποπτευόμενους δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς, προεπιλέχτηκαν εντέλει (με κριτήρια την ωριμότητα, την επιλεξιμότητα, αλλά και την εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες που θέτουμε για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο) 42 έργα, είτε αμιγώς ιδιωτικά είτε με εμπλοκή του Δημοσίου, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,6 δισ. ευρώ, τα οποία αναρτήθηκαν στη σχετική πλατφόρμα. Ακόμη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εργαζόμαστε για την ενεργοποίηση και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Πέρα όμως από το πακέτο Γιούνκερ, η καλή συνεργασία με την ΕΤΕπ οδήγησε σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους (με μέγιστο επιτόκιο δανεισμού στο 2%, πολύ χαμηλότερο από ό,τι μέσω του πακέτου). Πρόκειται για τα εξής έργα:

– Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας (Γουδή – Γαλάτσι), με προϋπολογισμό 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από πόρους του νέου ΕΣΠΑ και το 1 δισ. ευρώ με δανεισμό από την ΕΤΕπ.

– Υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου με κόστος 350 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθεί σε ίσα μέρη από την ΕΤΕπ και το νέο ΕΣΠΑ.

– Επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Στερεάς Ελλάδας (α’ φάση), με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση σε ίσα μέρη από την ΕΤΕπ και το νέο ΕΣΠΑ.

Η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια επέφερε μια δραματική κρίση αποεπένδυσης στην ελληνική οικονομία. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων, ώστε να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία, αλλά και η αναζήτηση νέων πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε αυτό το πλαίσιο, προωθούμε τη συνεργασία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Παράλληλα, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προσφέρει σημαντικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, συνδυάζοντας για πρώτη φορά, κατά τα σύγχρονα πρότυπα, άμεσες ενισχύσεις με φορολογικά κίνητρα.

Ακόμη, θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή νομοσχέδιο για τη μετεξέλιξη και αναβάθμιση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε έναν εθνικό αναπτυξιακό φορέα, ο οποίος, στο πρότυπο των αντίστοιχων φορέων στις χώρες της ΕΕ, θα υλοποιεί και θα διαχειρίζεται, σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς, τη νέα γενιά χρηματοδοτικών εργαλείων και θα προωθεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή – http://www.capital.gr/story/3143394

προγράμματα

ΕΣΠΑ: 47.000 αιτήσεις για τις 4 πρώτες δράσεις επιχειρηματικότητας

 

ΕΣΠΑ: 47.000 αιτήσεις για τις 4 πρώτες δράσεις επιχειρηματικότητας προϋπολογισμού 322 εκατ. ευρώ

Οι τέσσερις δράσεις εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου, ενώ στην ίδια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν και νέες δράσεις.
4D5356F9-5EB2-4AF1-B0E3-BFD027D9D556

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για την «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων», την τελευταία από τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Συνολικά υποβλήθηκαν 46.987 αιτήσεις, ενώ η εντυπωσιακή αυτή ανταπόκριση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού για τον Ά κύκλο στα 322 εκατ. ευρώ από τα 270 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόβλεψη, όπως δήλωσε ο Yφυπουργός Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

Αναλυτικά, τα στοιχεία για τις υποβολές σε κάθε μια δράση είναι τα εξής:

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (100% χρηματοδότηση)
Υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις νέων προπάντων επιστημόνων, όπως νομικών, γιατρών, μηχανικών, από ολόκληρη την επικράτεια. Σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχουν ήδη ανακοινωθεί (ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας, απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες), η δράση στοχεύει στην ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό των νέων επιστημόνων. Ο στόχος αυτός αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας οφείλει να στηριχτεί στο νέο, υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η Ελλάδα. Δεδομένης της τεράστιας ανταπόκρισης που διαπιστώθηκε για τη συγκεκριμένη δράση, μελετάται το ενδεχόμενο μιας επιπλέον αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης στον β’ κύκλο που θα ακολουθήσει.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (100% χρηματοδότηση)
Υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις, εντοπισμένες κατά κύριο λόγο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των αιτήσεων αφορά τομείς που έχουν επισημανθεί ως βασικοί τομείς προτεραιότητας στο αναπτυξιακό σχέδιο, κυρίως τον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, αλλά και τους τομείς της αγροδιατροφής ή της υγείας.

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (50% χρηματοδότηση)
Ο τουρισμός αποτελεί επίσης έναν τομέα προτεραιότητας, στον οποίο η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και, για τις προοπτικές του οποίου, είναι κρίσιμη η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Στη συγκεκριμένη πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 2.552 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, ιδίως από τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές, όπως το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το Ιόνιο.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (50% χρηματοδότηση)
Το μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δράση δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των αιτήσεων (9.577), αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν (πάνω από 1 δισ. ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι είναι, δηλαδή, διατεθειμένοι να επενδύσουν σημαντικά ίδια κεφάλαια για την αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους.

Νέες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Οι τέσσερις αυτές δράσεις εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου, ενώ στην ίδια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν και νέες δράσεις.

Ήδη έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, ενώ έπεται η δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters), με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, η οποία θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, αναμένεται και το πρόγραμμα για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, ενώ σύντομα θα δημοσιευθεί δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Επίσης, στον άμεσο σχεδιασμό βρίσκεται η προκήρυξη προγράμματος προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και προγράμματος προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν στην αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων. Τέλος, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, θα ενισχυθούν συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Ο Υφυπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε σχετικά: «Όλες οι δράσεις συνάντησαν μεγάλο ενδιαφέρον που αποτυπώθηκε σε πολύ υψηλό αριθμό αιτήσεων, με συνέπεια να αυξήσουμε τον συνολικό προϋπολογισμό για τον α’ κύκλο στα 322 εκατ. ευρώ από τα 270 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά. Στις προσκλήσεις αυτές επιφέραμε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν, οι οποίες αφορούν τόσο τα κριτήρια της αξιολόγησης όσο και τη διευκόλυνση των (νέων προπάντων) δικαιούχων σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις ρευστότητας (ανοιχτός καταπιστευτικός λογαριασμός). Ο στόχος είναι η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, ενισχύοντας πρωτίστως το νέο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τα πρώτα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν δείχνουν ότι οι αλλαγές είχαν αντίκρισμα, ότι οι προτάσεις ανταποκρίνονται στους στόχους που είχαμε εξαρχής θέσει. Αναμένουμε πλέον με ενδιαφέρον τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, ενόψει μάλιστα του β’ κύκλου των προσκλήσεων, για τον οποίο θα αξιοποιηθεί η εμπειρία που θα έχει συγκεντρωθεί. Θα εξεταστούν ενδεχόμενες αλλαγές και εξειδικεύσεις, καθώς και η δυνατότητα αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ώστε να ανταποκριθούμε στο μεγάλο ενδιαφέρον. Ο β’ κύκλος πρόκειται να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου το αργότερο».

Πηγή – http://www.ekt.gr/el/news/20064

 

Εγκύκλιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι: • Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6 Ιουνίου 2016. • Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016. Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής. Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων, η οποία ανακοινώθηκε πριν μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους ενδιαφερομένους. Το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο σε πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων από παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και από μεμονωμένους επενδυτές, παρέχει με αυτή την ενέργεια στους ενδιαφερόμενους τον απαραίτητο χρόνο για την άρτια προετοιμασία των επενδυτικών τους σχεδίων και την πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που καθίστανται πλέον διαθέσιμα. από το Γραφείο Τύπου

Παράταση για 2 προγράμματα του ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ και Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων [06.06.2016]

Παράταση για 2 προγράμματα του ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ και Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων [06.06.2016]

 

Εγκύκλιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

5 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες είναι:

•  Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 6  Ιουνίου 2016.

•  Για τη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής.

Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των δυο δράσεων, η οποία ανακοινώθηκε πριν μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα ακόμα κίνητρο για τους ενδιαφερομένους.

Το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο σε πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων από παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και από μεμονωμένους επενδυτές, παρέχει με αυτή την ενέργεια στους ενδιαφερόμενους τον απαραίτητο χρόνο για την άρτια προετοιμασία των επενδυτικών τους σχεδίων και την πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που καθίστανται πλέον διαθέσιμα.

από το Γραφείο Τύπου

 

capital control

Ελληνοκυπριακό startup «πιάνει» λιμάνι στο Ρότερνταμ

Ελληνοκυπριακό startup «πιάνει» λιμάνι στο Ρότερνταμ

 

Η ελληνική-κυπριακή startup επιχείρηση VesselBot επιλέχθηκε ανάμεσα σε 1700 εταιρείες από όλο τον κόσμο από το PortXL, ένα Ολλανδικό πρόγραμμα επιτάχυνσης ανάπτυξης επιχειρήσεων (accelerator) με έδρα το λιμάνι του Ρότερνταμ. Το PortXL είναι το πρώτο acceleration program για tech startups τα οποία δραστηριοποιούνται σε σχετικές αγορές αλλά και στην ίδια την αγορά της ναυτιλίας. Ο θεσμός ξεκίνησε από το λιμάνι του Ρότερνταμ με την πλήρη στήριξη των εταιρειών Van Oord, Vopak, Boskalis, Damen, Heineken, Rabobank, και EY. Στις 7 & 8 Μαρτίου 2016, κατά τη διάρκεια των ημερών της τελικής επιλογής, 19 startups από όλο τον κόσμο παρουσίασαν τις εταιρίες τους σε κοινό άνω των 160 μεντόρων, επενδυτών και experts της αγοράς. Τα 12 καλύτερα επιλέχτηκαν για το acceleration πρόγραμμα του PortXL, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό-κυπριακό ship-chartering marketplace, VesselBot. Οι μέντορες του PortXL θα εκπαιδεύσουν την Ελληνοκυπριακή εταιρία για τρεις μήνες γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, business model innovation, business development και ethics. Αυτή η επαγγελματική υποστήριξη, θα βοηθήσει το VesselBot να οδηγηθεί στη βέλτιστη ανάπτυξη του. Στις 30 Ιουνίου το VesselBot θα παρουσιάσει την πρόοδο του σε ένα κοινό άνω των 1.000 ατόμων. Δημοσιογράφοι, συνεργάτες και επενδυτές θα γιορτάσουν μαζί τους την ολοκλήρωση του προγράμματος ελπίζοντας πως θα οδηγήσουν την επιχείρηση στο επόμενο στάδιο! Το VesselBot είναι μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα ναύλωσης πλοίων εμπορικής ναυτιλίας. Παρέχεται με τη μορφή SaaS (Software as a service) προσφέροντας τόσο στους Ναυλωτές όσο και στους Ιδιοκτήτες πλοίων στρατηγικά, λειτουργικά και οικονομικά οφέλη. Με τη χρήση της τεχνολογίας επιτυγχάνει σημαντική μείωση των απαιτούμενων πόρων καθώς επίσης και του κόστους διαμεσολάβησης κατά τη διαδικασία ναύλωσης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μέσα από δεδομένα με σαφώς πιο αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο που λειτουργεί σήμερα η αγορά. Το VesselBot έχει επιτύχει επίσης να διακριθεί στους διαγωνισμούς του MIT Enterprise Forum καθώς επίσης και στο διαγωνισμό καινοτομίας του Egg. Περισσότερα στο www.vesselbot.com To PortXL είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα καινοτομίας το οποίο βασίζεται σε mentorship, τεχνολογικών startups τα οποία εστιάζονται σε αγορές που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τη λειτουργία των λιμανιών. Η έμπειρη ομάδα του εργάζεται βάσει της αποδεδειγμένης φόρμουλας, η οποία βασίζεται στην επταετή εμπειρία του υψηλής αναγνώρισης παγκόσμιου δικτύου του accelerator. Ένα εντατικό πρόγραμμα 100 ημερών εκπαίδευσης με στόχο να αναπτύξει τα 12 startups που επιλέχθηκαν, προσφέροντας τους επίσης ένα οικοσύστημα ιδρυτών, επενδυτών και συνεργατών που υποστηρίζει και επιταχύνει το επιχειρηματικό τους ταξίδι. Περισσότερα στο http://portxl.org/Η ελληνική-κυπριακή startup επιχείρηση VesselBot επιλέχθηκε ανάμεσα σε 1700 εταιρείες από όλο τον κόσμο από το PortXL, ένα Ολλανδικό πρόγραμμα επιτάχυνσης ανάπτυξης επιχειρήσεων (accelerator) με έδρα το λιμάνι του Ρότερνταμ.

Το PortXL είναι το πρώτο acceleration program για tech startups τα οποία δραστηριοποιούνται σε σχετικές αγορές αλλά και στην ίδια την αγορά της ναυτιλίας. Ο θεσμός ξεκίνησε από το λιμάνι του Ρότερνταμ με την πλήρη στήριξη των εταιρειών Van Oord, Vopak, Boskalis, Damen, Heineken, Rabobank, και EY.

Στις 7 & 8 Μαρτίου 2016, κατά τη διάρκεια των ημερών της τελικής επιλογής, 19 startups από όλο τον κόσμο παρουσίασαν τις εταιρίες τους σε κοινό άνω των 160 μεντόρων, επενδυτών και experts της αγοράς. Τα 12 καλύτερα επιλέχτηκαν για το acceleration πρόγραμμα του PortXL, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό-κυπριακό ship-chartering marketplace, VesselBot.

Οι μέντορες του PortXL θα εκπαιδεύσουν την Ελληνοκυπριακή εταιρία για τρεις μήνες γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, business model innovation, business development και ethics. Αυτή η επαγγελματική υποστήριξη, θα βοηθήσει το VesselBot να οδηγηθεί στη βέλτιστη ανάπτυξη του.  Στις 30 Ιουνίου το VesselBot θα παρουσιάσει την πρόοδο του σε ένα κοινό άνω των 1.000 ατόμων. Δημοσιογράφοι, συνεργάτες και επενδυτές θα γιορτάσουν μαζί τους την ολοκλήρωση του προγράμματος ελπίζοντας πως θα οδηγήσουν την επιχείρηση στο επόμενο στάδιο!

Το VesselBot είναι μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα ναύλωσης πλοίων εμπορικής ναυτιλίας. Παρέχεται με τη μορφή SaaS (Software as a service) προσφέροντας τόσο στους Ναυλωτές όσο και στους Ιδιοκτήτες πλοίων στρατηγικά, λειτουργικά και οικονομικά οφέλη.  Με τη χρήση της τεχνολογίας επιτυγχάνει σημαντική μείωση των απαιτούμενων πόρων καθώς επίσης και του κόστους διαμεσολάβησης κατά τη διαδικασία ναύλωσης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μέσα από δεδομένα με σαφώς πιο αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο που λειτουργεί σήμερα η αγορά. Το VesselBot έχει επιτύχει επίσης να διακριθεί στους διαγωνισμούς του MIT Enterprise Forum καθώς επίσης και στο διαγωνισμό καινοτομίας του Egg. Περισσότερα στο www.vesselbot.com

To PortXL είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα καινοτομίας το οποίο βασίζεται σε mentorship, τεχνολογικών startups τα οποία εστιάζονται σε αγορές που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τη λειτουργία των λιμανιών. Η έμπειρη ομάδα του εργάζεται βάσει της αποδεδειγμένης φόρμουλας, η οποία βασίζεται στην επταετή εμπειρία του υψηλής αναγνώρισης παγκόσμιου δικτύου του accelerator. Ένα εντατικό πρόγραμμα 100 ημερών εκπαίδευσης με στόχο να αναπτύξει τα 12 startups που επιλέχθηκαν, προσφέροντας τους επίσης ένα οικοσύστημα ιδρυτών, επενδυτών και συνεργατών που υποστηρίζει και επιταχύνει το επιχειρηματικό τους ταξίδι.

Περισσότερα στο http://portxl.org/

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Αμετάβλητη στο 24,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2015, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο του 2016 ανήλθαν σε 876.752, δηλαδή περισσότεροι κατά 17.950 (+2,09%) σε σχέση με το μήνα Δεκέμβριο του 2015, όπου ήταν 858.802 άτομα.

Πριν λίγες ημέρες, δημοσιεύτηκαν τέσσερα προγράμματα επιδοτήσεων από το υπουργείο ανάπτυξης εκ των οποίων τα δύο από αυτά, έως και 60.000 ευρώ και σε ποσοστό 100% της επένδυσης, θα λάβουν άνεργοι και επαγγελματίες ώστε να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση βάζοντας σε τροχιά υλοποίησης την δική τους επιχειρηματική ιδέα.

Ανεργία και επιδοτήσεις με 100% κάλυψη από δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑΤο πρώτο πρόγραμμα που θα παρέχει επιδοτήσεις ονομάζεται «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα »
Αυτό το πρόγραμμα έχει έναν ειδικό στόχο: την αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης συμπεριλαμβανομένων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος του νέου αυτού προγράμματος του ΕΣΠΑ είναι η στήριξη για την ανάπτυξη που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

*Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
* Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
* Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.

* Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.

* Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους παρακάτω εννέα (9) στρατηγικούς τομείς:
– Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

– Εφοδιαστική Αλυσίδα

– Ενέργεια

– Περιβάλλον

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

– Υγεία

– Υλικά – Κατασκευές

– Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία

Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται “ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” και ενισχύει τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε αυτοί είναι άνεργοι είτε αυτοαπασχολούμενοι (ατομικοί επιχειρηματίες) για να κάνουν έναρξη ή να ενισχύσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα η οποία όμως πρέπει να είναι συναφής με το πτυχίο τους.

Αυτό αφορά δεκάδες επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών και επιδοτεί με 100% τις δαπάνες μέχρι 25.000€ , αλλά αν υπάρξουν συνεργασίες δύο δικαιούχων ανέρχεται στις 40.000€ και πάνω από τρεις δικαιούχους, ανέρχεται στις 50.000€.

Με αυτό το πρόγραμμα ένας άνεργος ανοίγει το γραφείο του και ξεκινά το επάγγελμα που σπούδασε αλλά και ο υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας, μπορεί να αναβαθμίσει την επιχείρησή του και να την στηρίξει συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και τις ασφαλιστικές εισφορές του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα επιδοτούμενα προγράμματα δεν είναι για όλους. Οι άνεργοι πρέπει να αποφασίσουν να γίνουν επιχειρηματίες και να μπουν στην αγορά δυναμικά. Η μεταποίηση, οι κατασκευές, η υγεία, η αγροδιατροφή, οι τεχνολογίες πληροφορικής κ.α. είναι κλάδοι που παρόλη την κρίση , έχουν δυνατότητες ανάπτυξης.

Χρειάζεται όμως θάρρος, υπομονή αλλά και σύνεση. Τα χρήματα της Ευρώπης έρχονται για να καλύψουν ανάγκες και να βοηθήσουν τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που τολμούν και εκμεταλλεύονται ευκαιρίες με 100% κάλυψη στη καινοτομία, στην εξειδίκευση, στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη.

πηγή – pantelisco.com

Μια καθημερινή κακή συνήθεια σε αποτρέπει από το να γίνεις πλούσιος !

Μια καθημερινή κακή συνήθεια σε αποτρέπει από το να γίνεις πλούσιος !

Ο thomas c. Corley αφού μελέτησε της  καθημερινές συνήθειες των 177 αυτοδημιούργητων  εκατομμυριούχων  κατά τη διάρκεια πέντε ετών, διαπίστωσε ότι αποφεύγουν μία δαπανηρή συνήθεια: την αναβλητικότητα.

“Αποτρέπει ακόμα και τα πιο ταλαντούχα άτομα από την επιτυχία στη ζωή», γράφει στο επερχόμενο βιβλίο του

Μία από τις σημαντικότερες αιτίες της αναβλητικότητας είναι η έλλειψη πάθους, ο CΜια καθημερινή κακή συνήθεια σε αποτρέπει από το να γίνεις πλούσιος !orley τονίζει: «Εμείς θέλουμε  απλά να κάνουμε τα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε και αναβάλλουμε τα πράγματα που δεν μας αρέσει να κάνουμε .”

“Είτε το συνειδητοποιείτε είτε όχι, η αναβλητικότητα είναι ο μεγάλος  λόγος για τον οποίο αποτυγχάνετε στη ζωή. Βλάπτει την αξιοπιστία σας με τους εργοδότες και τους συναδέλφους σας στη δουλειά. Επίσης, επηρεάζει την ποιότητα της εργασίας σας και αυτό επηρεάζει την επιχειρηματική σας σταδιοδρομία  “

Τα καλά νέα είναι ότι ο καθένας μας μπορεί να ξεπεράσει την αναβλητικότητα – και είναι πιο απλό από ότι φαντάζεστε ..Σημειώνει, επίσης, ότι «η φωνή της αναβλητικότητας κραυγάζει  εξίσου δυνατά και καθαρά στο μυαλό εκείνων που διαπρέπουν στη ζωή όπως κάνει στα μυαλά εκείνων που δεν το διαπρέπουν.”

Πώς σιωπούν αυτές της κραυγές ; Βασίζονται σε ” λίστες” για να τελειώνουν με εκκρεμότητες . Δημιουργούν αυστηρές προθεσμίες, και συναντιόνται με συνεργάτες ώστε να εξασφαλίσουν ότι είναι προσηλωμένη στον στόχο τους   και τις προθεσμίες που έχουν , λέει ο Corley.

Σχεδόν όλοι είναι επιρρεπείς στην  αναβλητικότητα – αλλά μπορεί να την κερδίσουμε βήμα βήμα !

Μην περιμένεις άλλο – ξεκίνα την δική σου προσπάθεια σήμερα !!

 

 

. “Source: Procrastination could be keeping you from getting rich – Business Insider

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Τι επιχείρηση να ανοίξω μέσα στην κρίση;

Τι επιχείρηση να ανοίξω?

Αυτό το ερώτημα είναι πολύ συνηθισμένο στα συμβουλευτικά γραφεία το τελευταίο διάστημα. Πιο πολύ διότι έχει καταστεί σαφές το γεγονός ότι ένα ψιλικατζίδικο, μια αποθήκη χαρτικών ή μια καφετέρια ακόμα δεν μπορεί να αποτελέσει μια σχετικά μικρού ρίσκου επιχείρηση, βιώσιμη στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Το ιδιαίτερο ταλέντο ή οι ικανότητες του κάθε υποψήφιου επιχειρηματία μπορεί να είναι κατάλληλες για διαφορετική δραστηριότητα. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές υπάρχουν κάποια κριτήρια που είναι «παντός καιρού»:

Κεφάλαιο: Αν δεν υπάρχει κεφάλαιο, τότε μια σειρά από δαπανηρές επενδύσεις, όπως π.χ. ένα εμπορικό κατάστημα που απαιτεί μεγάλο στοκ, εξαιρείται από τη σκέψη. Χωρίς ένα αρχικό κεφάλαιο, ούτε και μια επιδότηση μπορεί να σώσει την κατάσταση, καθώς η επιδότηση επιστρέφει τα χρήματα  που επενδύθηκαν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα αποθεματικό για την εκκίνηση.

Τι επιχείρηση να ανοίξω?

Σπουδές: Σπάνια πια οι νέοι ακολουθούν το επάγγελμα που σπούδασαν. Εντούτοις, έχω δει πολλούς επιτυχημένους επιχειρηματίες σε άσχετο αντικείμενο προς το επιστημονικό τους υπόβαθρο, ακριβώς διότι βρήκαν τα «κουμπιά» και ανταποκρίθηκαν επάξια στις απαιτήσεις.

Συνεργασία ή ατομική επιχείρηση: Η συνεργασία απαιτεί εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων. Η ατομική είναι καλή για τη λήψη αποφάσεων αλλά θα πρέπει να μπορεί κάποιος να διαχειριστεί και να διοικήσει χωρίς «πλάτες». Αριστο το «μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πήδα», αλλά για τους δυνητικά αυτόνομους επιχειρηματίες.

Ιντερνετ ή φυσικό κατάστημα: Στο Διαδίκτυο μπορεί κάποιος μικρός και νέος να επιβιώσει με πολύ χαμηλό κόστος. Αρκεί να μη συναγωνίζεται κολοσσούς. Γιατί τότε, είναι πολύ δύσκολο να τον μάθουν, καθώς απαιτούνται πια και εκεί μεγάλα ποσά για διαφήμιση. Αν τώρα προσφέρει κάτι ξεχωριστό, τότε όλα είναι καλά. Με υπομονή, επιμονή και σθένος, οι πιθανότητες επιβίωσης μεγαλώνουν.

Τι επιχείρηση να ανοίξω?

Καινοτομία ή «μία από τα ίδια»: Για να εφαρμόσεις κάτι καινοτόμο, πρέπει να απευθύνεσαι σε πελατειακό στόχο έτοιμο για να αποδεχτεί αυτή την καινοτομία. Δεν φτάνει δηλαδή να πουλάς το καλύτερο καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία, αλλά να προτίθενται να αγοράσουν πολλοί. Αρα, θέλει πρώτα έρευνα αγοράς το θέμα και κατόπιν σχεδιασμό υλοποίησης η επένδυση.

Τι πουλάει τώρα ή τι θεωρώ πως θα πουλήσει: Η δεκαετία του ’80 έμεινε στην ιστορία για τα βίντεο κλαμπ που ξεφύτρωναν σε κάθε γειτονιά. Τη δεκαετία του ’90 αυτό έγινε με τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας. Είναι δεδομένο ότι μια δραστηριότητα όταν ανθεί έχεις πιθανότητες καλύτερες, αλλά τις ίδιες έχει και ο επόμενος που θα ανοίξει απέναντι από εσένα. Αρα, θέλει διπλή σκέψη το θέμα.

Η έναρξη επιχείρησης είναι σπουδαία υπόθεση. Σκεφθείτε καλά και πολύ, συζητήστε μαζί μας για να προχωρήσουμε με τα σωστά βήματα  . Και όλα καλά θα πάνε. Γιατί πρέπει ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ!

Τι επιχείρηση να ανοίξω?

Τι επιχείρηση να ανοίξω