Από τον Απρίλιο η καταβολή ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Αττικής

Από τον Απρίλιο η καταβολή ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις, από την Περιφέρεια Αττικής

Από τον προσεχή Απρίλιο αναμένεται να ξεκινήσει τμηματικά, η καταβολή των χρηματικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

καταβολή ενισχύσεων

Όπως είναι γνωστό, στις 20 Ιανουαρίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης. Στο διάστημα που προηγήθηκε, επιτεύχθηκε

 • η δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα (με διεύρυνση του αριθμού των πληττόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μέσα από την αύξηση του αριθμού των ΚΑ∆ που δικαιούντο να συμμετάσχουν)
 • η αύξηση του αρχικά διαθέσιμου προϋπολογισμού, που έφθασε τελικά στα 250 εκ. €
 • η μείωση του γραφειοκρατικού φορτίου των επιχειρήσεων (βεβαιώσεις πρωτοδικείωνκλπ)Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην υποβολή των προτάσεών τους ( μέσα από τη λειτουργία helpdesk, παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, χρήση διάφορων εργαλείων υποστήριξης).Υποβλήθηκαν 42.254 αιτήματα για χρηματοδότησηΥποβλήθηκαν συνολικά 42.254 αιτήματα από 38.500 πολύ μικρές και από 3.754 μικρές επιχειρήσεις, ενώ ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός αγγίζει το 1,2 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης, η βάση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις διαμορφώνεται περίπου στο 45 και για τις μικρές περίπου στο 60.

 

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω βάσεις δεν είναι οριστικές καθώς προκύπτουν με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις.

Στο προσεχές διάστημα, η ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και ο ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ θα προχωρήσουν σε αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, με σκοπό τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν, την επιβεβαίωση της βαθμολογίας και τον επαν-υπολογισμό της, όπου βρεθεί λάθος. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποφάσεων ένταξης και απόρριψης με βάση τους εγκεκριμένους πίνακες κατάταξης που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας ως τον Μάιο του 2021, από τον Απρίλιο οι εκταμιεύσεις

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται εντατικά ώστε η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, με δεδομένο τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν.

Στόχος είναι οι αποφάσεις έγκρισης να εκδίδονται σε κύκλους και να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Μάιο του 2021, ενώ οι σχετικές εκταμιεύσεις των χρημάτων θα μπορούν να εκτελούνται παράλληλα με εκκίνηση τον Απρίλιο του 2021.

∆ιαφάνεια και λογοδοσία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

Οι οριστικοί πίνακες και οι αποφάσεις ένταξης θα δημοσιευτούν στους διαδικτυακούς τόπους : της ΕΥ∆ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (www.pepattikis.gr ), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr ), της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Στην περίπτωση των ενταγμένων πράξεων θα αποσταλεί ηλεκτρονικά επιστολή στο κάθε δικαιούχο, στη δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας, στην οποία θα περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα και η αναλογούσα δημόσια δαπάνη.

Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, θα ενημερωθούν επίσης ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, για τον λόγο απόρριψης καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους άσκησης ένστασης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Προδημοσίευση προγράμματος Κατασκευής Ε-Shop | ΕΣΠΑ 2020

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | ΕΣΠΑ 2020

«e-λιανικό»

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

 • να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
 • να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,
 • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,
 • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) και επόμενες] όπως αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)

 • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
 • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,
 • θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

Εξαιρούνται:

 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Η παρούσα Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) για όλη την ελληνική επικράτεια.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η επιμέρους κατηγοριοποίηση της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης μεταξύ Υφιστάμενων και Νεοσύστατων επιχειρήσεων θα καθορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (ΕΚ 1407/2013 ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

 1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 1. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 2. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 3. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω :

  • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
  • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
  • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
  • Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση.

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εντάσσονται στην Δράση.

Στην συνέχεια, καταβάλλεται σε αυτές ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τα παραστατικά τιμολόγησης και εξόφλησης δαπανών που υποβλήθηκαν, με ανώτατο όριο τα 5.000,00€.

Τέλος, διενεργείται πλήρης διοικητικός έλεγχος ορθότητας και υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου κάθε αίτησης για την οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διαδικασιών θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Για Περισσότερες πληροφορίες στείλτε email στο – restartbc@gmail.com η καλέστε στο +30 694 4461126

Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας

Ο ιός φεύγει ! Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας έρχεται?

Ο ιός φεύγει ! Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας έρχεται?

Προσωπική άποψη για την Ελληνική Οικονομία το 2021

Η χώρα μας μπορεί να ανακάμψει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια εφόσον απαλλαγούμε από τον ιό covid19 έως το  καλοκαίρι του 2021.

Αυτό που , κατά την γνώμη μας πρέπει να γίνει είναι ένα:  ‘Έμφαση στις μεταρρυθμίσεις:

Kαι οπωσδήποτε στους παρακάτω κλάδους που έχει δύναμη και προοπτική ο Λαός μας:

 • στον τουρισμό
 • στην βιομηχανία
 • στην αγροδιατροφή
 • στον πολιτισμό
 • στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση
 • στην μεταποίηση
 • στην έρευνα και την καινοτομία
 •  στις εξαγωγές
 •  στην έξυπνη γεωργία
 •  στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
 •  στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην εκπαίδευση των επιχειρηματιών κυρίως κια μετά των στελεχών των εταιριών του ιδιωτικού τομέα (επένδυση στη γνώση)

Με ποιόν τρόπο μπορεί να  γίνει αυτό, δηλαδή με  ποια χρηματοδοτικά εργαλεία?

Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας

 Παραθέτουμε τα βασικότερα:

 1. Συγχρηματοδότηση ιδιωτών και Δημοσίου τουλάχιστον κατά 50%,  για μικρά και μεγάλα έργα και εννοούμε περισσότερο τον συνδυασμό  επιδότησης και ιδίων κεφαλαίων και λιγότερο τον συνδυασμό δανείων και ιδίων κεφαλαίων.
 1. Απορρόφηση και αξιοποίηση των κεφαλαίων από το νέο ΕΣΠΑ 2021-20217 τα οποία φτάνουν στα 26,7 δις
 1. Αξιοποίηση των κεφαλαίων από το  Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία φτάνουν στα  32 δις με πλήρη απορρόφηση  Αυτό μπορεί να γίνει με  τα 16,4 δις που αφορούν επιδότηση των επιχειρήσεων, η οποία πρέπει να διοχετευθεί στην αγορά , στους παραπάνω τομείς.

Τα υπόλοιπα χρήματα είναι δάνεια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να  βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να απορροφήσουν τις επιδοτήσεις,   διότι  η μετά-covid εποχή θα χαρακτηριστεί από υστέρηση ιδίων κεφαλαίων και η ρευστότητα είναι ήδη το ζητούμενο.

 1. Ενίσχυση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) . Τα 21 δις που έχουν προϋπολογισθεί για την περίοδο 2021-2023 είναι λίγα. Η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων σε περιόδους ύφεσης, είναι το πλεονέκτημα μιας φιλελεύθερης κυβερνήσεως.

Όμως υπάρχει και μια παγίδα για την κυβέρνηση,  η οποία αφορά κυρίως στην ταχεία υλοποίηση των  ώριμων επενδυτικών σχεδίων από το ΠΔΕ, διότι αν δεν υπάρχουν στα συρτάρια ώριμα επενδυτικά σχέδια, τότε ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι,   ο χρόνος που μεσολαβεί από την λήψη της απόφασης για τη χρηματοδότηση ενός νέου έργου υποδομής μέχρι την εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων, να είναι πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις.

Το ΠΔΕ είναι ισχυρό όταν έχει γρήγορα αποτελέσματα που επιφέρουν αύξηση του ΑΕΠ και βραχυπρόθεσμο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην κοινωνία.

 1. Αύξηση του μεγέθους των Ελληνικών Επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κυρίως για την χρηματοδότηση των εξαγωγών.

Στο  θέμα αυτό (δεν “το χει” ο Λαός μας) και  η Ελληνική Οικονομία έχει “βαθιά μεσάνυχτα”.

Δηλαδή, είναι απαραίτητο να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις  και να ανέβουν, τουλάχιστον στην βαθμίδα “μεσαίες” και ένας αποτελεσματικός τρόπος είναι η  συγχώνευσή τους.

Αυτός ο τρόπος    ξεφεύγει από την Ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα η οποία στηρίζεται στον εγωισμό του μονοπρόσωπου  και πολύ μικρού επιχειρηματία, ο οποίος  έχει επενδύσει τις οικονομίες του χωρίς επιχειρηματικό σχέδιο και επιχειρεί για ένα απλό μεροκάματο και μόνο.

Μην κάνετε λάθος, δεν μας διαφεύγει ότι οι ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας, απλά θέλουμε να δυναμώσουν και να γίνουν εξωστρεφείς.

Μια απόδειξη γι’ αυτό είναι το click away, με την εφαρμογή του οποίου οι περισσότερες  επιχειρήσεις πιάστηκαν “αδιάβαστες” αφού  δεν είχαν δυναμική ιστοσελίδα , ούτε καν στατική.

Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη να “τρέξουν” προγράμματα εξωστρέφειας με ισχυρά κίνητρα για συγχώνευση  μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να μπορεί η νεοϊδρυθείσα μεγάλη εταιρία να συντονιστεί με την παγκόσμια ζήτηση,  η οποία μεταβάλλεται συνεχώς (αυτό είναι που “το χει” ο Λαός μας και δεν το αξιοποιεί όσο πρέπει, ενώ σήμερα είναι πλέον επιτακτικό να γίνει)

Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας

Προσοχή εδώ: 

 • Η χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης , κυρίως για τους πληγέντες από τον  covid, δεν είναι αναπτυξιακή επένδυση αλλά επειδή  έχει το χαρακτήρα ενίσχυσης για την  επιβίωση της επιχείρησης, δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στα ανωτέρω χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά να καλυφθεί μέσα από τα ειδικά ταμεία της ΕΕ και τον χαμηλό  δανεισμό της Ελληνικής οικονομίας.

Συμπέρασμα:

Οι δρόμοι που οδηγούν στην ανάκαμψη της οικονομίας με παράλληλη ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι πολλοί και είναι ταυτόχρονα Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί.

Τι χρειάζεται?

Πολιτική βούληση και επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης.

Το πρώτο αποδείχθηκε ότι υπάρχει με την σημερινή Ελληνική και Ευρωπαϊκή ηγεσία οι οποίες ελπίζουμε να ωθήσουν το δεύτερο που είναι ακόμα  σε νηπιακό στάδιο.

Εις υγείαν και δύναμη!

Καλή Χρονιά !!

Η ίαση της Ελληνικής οικονομίας