καθηγητής ή δάσκαλος , συγγραφέας , δημοσιογράφος ή μεταφραστής

  2.   “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Το πρόγραμμα θα αφορά στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Με το πρόγραμμα αυτό ενισχύονται:

α) άνεργοι πτυχιούχοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και

β) φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι, που ασκούν συναφή επαγγελματική δραστηριότητα με την ειδικότητά τους, χωρίς να έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας

       Ποσοστό επιδότησης  100%

       Ποσό επιδότησης από 5.000€ έως 25.000€

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • ο επαγγελματικός  εξοπλισμός έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας),
  • Λειτουργικά κόστη (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
  • τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, νομικά και λογιστικά θέματα, κ.α.),
  • οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,  
  • το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
  • ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
  • οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
  • οι αμοιβές τρίτων

   Διάρκεια προγράμματος: 24 μήνες

  Τα επαγγέλματα που επιδοτούνται είναι πολλά. Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνο αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή υπηρεσίας (πχ πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο)

Για την δωρεάν εκτίμηση του σχεδίου σας, συμπληρώστε τη φόρμα , δωρεάν Προ- αξιολόγηση – Αίτηση , στο κάτω μέρος 

Business Restart – δωρεάν Προ- αξιολόγηση – Αίτηση